Glöm inte svara på enkäten om båtplatser

Från flera av samfällighetens medlemmar har det under flera år funnits önskemål om att få tillgång till bredare båtplatser, samt i vissa fall flera båtplatser per fastighet, i vår fina och skyddade hamn. Tyvärr är detta en mycket komplex fråga som inte kan lösas enkelt – det är inte ens säkert att det finns en lösning. Styrelsen har därför uppdragit åt en arbetsgrupp att utreda frågan. Uppgiften är att analysera behovet och, om behov finns, utreda alternativa lösningar. Resultatet kommer att presenteras för styrelsen och medlemmarna i samfälligheten. I arbetsgruppen ingår Tommy Johansson, Johan Hultman och Gunnar Wiklund.

Ett första steg i arbetsgruppens utredning är att inhämta aktuell information om behovet avseende vår hamn. Främst avseende bredare båtplatser, men också avseende behovet att hyra eller köpa en andra båtplats. Enkäten är en uppföljning av den enkät som genomfördes 2015.

Under denna sommar har 40-50 båtplatser varit oanvända varför någon form av uthyrningssystem skulle kunna lösa delar av behoven. Därför innehåller enkäten även frågor avseende om du önskar hyra ut din båtplats.

Viktigt att veta är att det ännu inte tagits fram några konkreta förslag eller fattats några beslut om förändringar i hamnen. Komplexiteten i frågan gör att arbetsgruppen behöver få så bra underlag som möjligt för att komma vidare. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare svarar! Detta gäller även om enkäten 2015 besvarades och oavsett hur behovet avseende båtplats ser ut. 

Arbetsgruppen önskar svar snarast, men senast 15 september.
Det tar mellan 5 och 10 minuter att besvara frågorna.

Enkäten genomförs på en extern tjänst tillgänglig på internet. Du kan gå direkt till enkäten genom att klicka på länken nedan (kräver att du är inloggad).

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Begränsa till ett svar per fastighet. Om fler än ett enkätsvar lämnas för en fastighet kommer endast det senast inlämnade svaret att tas med i resultatet.