Påminnelse – Städdag på lördag kl. 10.00!

Vi träffas vid pumphuset nu på lördag kl. 10.00 för höstens städdag. Som vanligt finns det mycket att göra: Snökäppar skall sättas ut, potthål lagas, bryggor, gungor, m.m. tas in, slyröjning, släpa ris och uppsnyggning av vårt fina område. Visst måleriarbete på pumphus, m.m. skall ske om vädret tillåter. Vi har också fått hjälp med att röja hela vår vackra ekbacke mitt emot Stubbgärdsvägen, för att lyfta fram de stora och vackra ekarna. Vi har dock mycket sly att samla ihop där på arbetsdagen. Det har också utförts maskinell slyröjning efter våra gemensamma vägar där visst manuellt efterarbete krävs. Vi hoppas också hinna med att börja röja promenadvägen mellan Pålsviken och Jungfruhamnsvägen. Vi behöver också fortsätta att snygga till området kring vår ristipp.

Medtag slyröjningsverktyg, handsågar och andra handverktyg. Flera bilar med släp behövs också.

Efter städdagen, klockan 13.00, inbjuds till korv och samvaro hos ordförande på Fastersuddevägen 2. I samband med korven blir det mer information och diskussion om kommande åtgärder, bl.a. besiktning efter fibergrävning, skogsröjning kring Flatvarpsvägen, förslag till ny detaljplan, reparation av sjösättningsramp, m.m.

Välkommen!

Renovering av sjösättningsrampen i småbåtshamnen

Enligt beslut på samfällighetens årsstämma i juni 2019 renoveras sjösättningsrampen i vår småbåtshamn under tiden 21/10  – 1/11 2019 och den kan då inte användas. Vissa delar av parkerings­utrymmena på båda sidor av rampen kommer också att tas i anspråk som arbets-och lagringsutrymme för detta arbete. Vid årsskiftet ändras också koden (se utskick i samband med fakturering) Om du har inloggning finns koden på medlemssidorna -> hamnen.

Om frågor, kontakta Stefan Carlstedt.

Sjösättningsrampen i småbåtshamnen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde. Den är låst för att förhindra användning av utomstående. Kod finns på föreningens hemsida. Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem.

Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-. Koden skall inte delges utomstående. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa igen hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.

Beloppet 100:- betalas in till Ytterby Samfällighetsförenings plusgirokonto 424471-1 med angivande av ändamål och avsändare.

Det finns ingen generell rättighet för utomstående att använda rampen.

FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN, INKL UTÖKADE BYGGRÄTTER, FÖR DELAR AV YTTERBY

Ytterby-området byggdes i två olika omgångar och vårt område täcks därför in av två olika kommunala detaljplaner. Den senaste detaljplanen (och senaste byggnationen), Detaljplan 2,  avser fastigheterna på Runnkalen (1:11, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:197, 1:198, 1:199, 1:200, 1:201) , Fastersuddevägen ( 1:181-1:196 och 1:202 – 1:204), samt Jungfruhamnsvägen (1:176 – 180 och 1:205 – 1:207). Detaljplan 2 innehåller också en stugby på Runnkalen, en bro över den grävda kanalen samt fastigheter mellan fotbollsplanen och Jungfruhamnsvägen, vilka samtliga nekades byggrätt av regeringen 1980.

Västerviks Kommun avser nu att rätta upp Detaljplan 2 och samtidigt har man fått in en förfrågan från flera fastigheter (troligen på Runnkalen) om större byggrätter, vilket man nu vill testa/föreslå i en ny Detaljplan 2.
De föreslagna nya byggytorna är: 150 m2 storstuga (jmf 110 m2 idag), 100 m2 gästhus (jmf 30 m2 idag). Max 4,5 m i nockhöjd( jmf med 3,2 m idag). Fortsatt gäller dock bara ett boende per fastighet. Västerviks kommun säger specifikt i förslaget att utökade byggrätter inte påverkar kraven på avloppsanläggningar.
 
Enligt Västerviks Kommun är avsikten att alla fastigheter i Ytterby skall få samma utökade byggrätt men det finns i dagsläget ingen möjlighet att inkludera Detaljplan 1 i planprocessen, dvs att samtidigt få till motsvarande utökade byggrätt  för övriga fastigheter. Vid ett godkännande av den nya föreslagna Detaljplan 2 så säger kommunen att man inte ser någon anledning till varför motsvarande byggrätter inte skall godkännas för Detaljplan 1, vid en framtida revidering av Detaljplan 1. För att snabba upp processen att få till utökade byggrätter för samtliga fastigheter i Ytterby, kan enskild fastighetsägare eller styrelsen, mot en avgift på 8.000 kr, göra en Ansökan om Planbesked för Detaljplan 1, där vi begär samma utökade byggrätter. Västerviks Kommun är då skyldiga att svara och starta planprocessen för en reviderad Detaljplan 1.
 
Vid vårt styrelsemöte den 18 september kommer styrelsen att diskutera eventuella synpunkter och svar på föreslagen ny Detaljplan 2. Vi kommer då också att diskutera om vi skall lämna in en Ansökan om Planbesked, för att starta processen att få till större byggrätter för samtliga fastigheter i Ytterby.  
Fullständiga handlingar i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida, gå till Bygga bo och miljö, sedan till Kommunens planarbete, sedan till Planer på granskning där ni kan hitta Ytterby 1:19 m fl. Sista dag för att lämna in synpunkter är måndagen den 23 september (förlängt från den 15/9).
 
Styrelsen