FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN, INKL UTÖKADE BYGGRÄTTER, FÖR DELAR AV YTTERBY

Ytterby-området byggdes i två olika omgångar och vårt område täcks därför in av två olika kommunala detaljplaner. Den senaste detaljplanen (och senaste byggnationen), Detaljplan 2,  avser fastigheterna på Runnkalen (1:11, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:197, 1:198, 1:199, 1:200, 1:201) , Fastersuddevägen ( 1:181-1:196 och 1:202 – 1:204), samt Jungfruhamnsvägen (1:176 – 180 och 1:205 – 1:207). Detaljplan 2 innehåller också en stugby på Runnkalen, en bro över den grävda kanalen samt fastigheter mellan fotbollsplanen och Jungfruhamnsvägen, vilka samtliga nekades byggrätt av regeringen 1980.

Västerviks Kommun avser nu att rätta upp Detaljplan 2 och samtidigt har man fått in en förfrågan från flera fastigheter (troligen på Runnkalen) om större byggrätter, vilket man nu vill testa/föreslå i en ny Detaljplan 2.
De föreslagna nya byggytorna är: 150 m2 storstuga (jmf 110 m2 idag), 100 m2 gästhus (jmf 30 m2 idag). Max 4,5 m i nockhöjd( jmf med 3,2 m idag). Fortsatt gäller dock bara ett boende per fastighet. Västerviks kommun säger specifikt i förslaget att utökade byggrätter inte påverkar kraven på avloppsanläggningar.
 
Enligt Västerviks Kommun är avsikten att alla fastigheter i Ytterby skall få samma utökade byggrätt men det finns i dagsläget ingen möjlighet att inkludera Detaljplan 1 i planprocessen, dvs att samtidigt få till motsvarande utökade byggrätt  för övriga fastigheter. Vid ett godkännande av den nya föreslagna Detaljplan 2 så säger kommunen att man inte ser någon anledning till varför motsvarande byggrätter inte skall godkännas för Detaljplan 1, vid en framtida revidering av Detaljplan 1. För att snabba upp processen att få till utökade byggrätter för samtliga fastigheter i Ytterby, kan enskild fastighetsägare eller styrelsen, mot en avgift på 8.000 kr, göra en Ansökan om Planbesked för Detaljplan 1, där vi begär samma utökade byggrätter. Västerviks Kommun är då skyldiga att svara och starta planprocessen för en reviderad Detaljplan 1.
 
Vid vårt styrelsemöte den 18 september kommer styrelsen att diskutera eventuella synpunkter och svar på föreslagen ny Detaljplan 2. Vi kommer då också att diskutera om vi skall lämna in en Ansökan om Planbesked, för att starta processen att få till större byggrätter för samtliga fastigheter i Ytterby.  
Fullständiga handlingar i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida, gå till Bygga bo och miljö, sedan till Kommunens planarbete, sedan till Planer på granskning där ni kan hitta Ytterby 1:19 m fl. Sista dag för att lämna in synpunkter är måndagen den 23 september (förlängt från den 15/9).
 
Styrelsen