Träningsredskap

Hej! Som vi tidigare informerat om godkände Föreningsstämman i somras med stor majoritet byggandet av träningsredskap vid fotbollsplanen, baserat på ideellt arbete och finansiering. Samfälligheten kommer övertaga ägandet och underhåll av redskapen efter färdigställande. Mer bakgrundsinformation finns i tidigare publicering 2020-08-13.

Stort tack för era bidrag! Det har nu gått en tid sedan vi påbörjade insamlingen av pengar avseende träningsredskapen. Vi har redan nu kommit en bra bit på vägen och det går att konstatera att intresset och viljan att vara med och bidra är riktigt stort bland medlemmarna i vår förening.  Tack alla ni som bidragit så här långt! Vi har dessutom flera givande diskussioner pågående med lokala företagare i närområdet, vilka alla ser oss i Ytterby som viktiga kunder för sin verksamhet. Vi kommer att presentera några av dessa inom kort. För att komma hela vägen in i mål med finansieringen hoppas vi att ytterligare några medlemmar och företagare vill vara med och bidra. Betalningsinformation enligt nedan.

Professionella träningsredskap i lärkträ! Vår byggledare Måns (Karl Olsas väg 17) är i full färd med byggplanerna. Vi kommer att påbörja ytterligare markarbeten inom kort och vill förvarna om att vi kommer gräva hål för fundamenten redan under september månad. Vi ska göra vårt yttersta att för att marken inte ska stå uppgrävd alltför länge. Vi kommer använda den uppgrävda jorden till att ytterligare jämna till marken. Idén är att ytlagret ska vara bark. Själva redskapen kommer vara av lärkträ för att smälta väl in i naturen, och de kommer levereras av en etablerad tillverkare av uteträningsredskap för att maximera funktion och säkerhet.

Betalningsinformation: Flygblad med mer komplett information har distribuerats i alla brevlådor i Ytterby och Lasthagen, inkluderande bankkontonummer för inbetalning av ditt bidrag. Bankkontonummer kan även fås via sms till telefonnummer 070-1896205. Det går även bra att Swisha ditt bidrag till samma telefonnummer. V.v. märk din inbetalning med fastighetsbeteckning och/eller namn.

Vi kommer informera mer om arbetet och status på arbetsdagen den 19 september. Hoppas vi ses där!

Projektgruppen genom Per (Fastersuddevägen 6)

Kommentar till samfällighetens svar avseende planändring

Fastighetsägare i Ytterby Samfällighetsförening har fått brev daterat 2020-08-28, från Västerviks kommun för granskning av förslaget om planändring innebärande ökade byggnadsytor för husen i vårt område. Brevet har skickats till de som inte omfattades av den i höstas beslutade planändringen avseende Runnkalen, Fastersuddevägen och del av Jungfruhamnsvägen. Samfällighetsstyrelsen har i yttrande till kommunen tidigare ställt sig positiv till detta förslag som innebär att byggnadsreglerna blir lika i hela vårt område.

Styrelsen har sett som sin uppgift att bevaka förutom att planbestämmelserna blir lika i hela området, att inte gemensamhetsanläggningarna påverkas negativt. Detta gäller primärt våra vattenanläggningar. Övriga punkter tar styrelsen inte ställning till såsom byggnadsytor, nockhöjd, grundläggningsnivå över havet mm.

Detta får varje fastighetsägare själv ta ställning till och meddela eventuella synpunkter till kommunen. Senaste svarsdatum är den 14/9 2020.

I granskningsförslaget finns en punkt att observera vilket beskrivs i vårt svar till kommunen och som rör vattenförsörjning enligt Räddningstjänstens krav, vilket vi inte ser att vi kan uppfylla. Vi kommer att tillstyrka granskningsförslaget med reservation för nämnda punkt.

Detaljer i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida.

Tidigare information har lämnats på denna hemsida och i svar på motion till föreningsstämman 2020.

Stefan Carlstedt

Samfällighetens svar avseende förslag till ändrade planbestämmelser

Samfällighetens styrelse har idag skickat nedanstående svar till Västerviks kommun i pågående samråd avseende förslag till ändrade planbestämmelser.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor. Ansvarig för ärendet är Stefan Carlstedt.

Styrelsen

—–

Granskning av förslag om ändrade planbestämmelser för fastigheterna Ytterby 1:19 m fl. med ert diarienummer 2020/208-214.

Styrelsen för Ytterby Samfällighetsförening 1 tillstyrker Västervik kommuns förslag i rubricerade ärende om planbestämmelser för fastigheter i enlighet med våra tidigare skrivelser till er daterade 2019-09-18 (tidigare ärende) och 2020-07-02. Var snäll uppmärksamma emellertid våra synpunkter nederst på sidan.

Styrelsens yttrande har hittills begränsats till frågan om likalydande planbestämmelser i vårt område, vilket begärts av många boende. Enligt föreliggande planförslag genomförs detta, vilket vi ser som positivt. Vi tar inte ställning till övriga punkter.

Styrelsens ansvar är att bedöma om planförslaget påverkar gemensamhetsanläggningarna i området varav en berör vattenförsörjning.

Enligt planförslaget liksom laga-kraft-dokumentet 2010-10-30 (avses möjligen 2019-10-30?) framgår att “Inga nya va-anläggningar bedöms aktuellt på grund av ändring i planen.”

I nu föreliggande granskningshandlingar daterade 20-08-28 finns emellertid ett avsnitt från Räddningstjänsten vilket vi begärt förtydligas:

”För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Se riktlinje för dimensionering av brandvattensystem. Brandskyddet ska i övrigt utformas enligt gällande krav i samråd med räddningstjänsten.”

Eftersom vi ännu inte fått något förtydligande konstaterar vi att vi nu inte har förutsätt­ningar att uppfylla kraven på vare sig eventuellt nytt distributionssystem för vatten eller vattentryck och uthållig vattenmängd/minut.

Med vänlig hälsning

För Ytterby Samfällighetsförening 1

Stefan Carlstedt e.u