Kommentar till samfällighetens svar avseende planändring

Fastighetsägare i Ytterby Samfällighetsförening har fått brev daterat 2020-08-28, från Västerviks kommun för granskning av förslaget om planändring innebärande ökade byggnadsytor för husen i vårt område. Brevet har skickats till de som inte omfattades av den i höstas beslutade planändringen avseende Runnkalen, Fastersuddevägen och del av Jungfruhamnsvägen. Samfällighetsstyrelsen har i yttrande till kommunen tidigare ställt sig positiv till detta förslag som innebär att byggnadsreglerna blir lika i hela vårt område.

Styrelsen har sett som sin uppgift att bevaka förutom att planbestämmelserna blir lika i hela området, att inte gemensamhetsanläggningarna påverkas negativt. Detta gäller primärt våra vattenanläggningar. Övriga punkter tar styrelsen inte ställning till såsom byggnadsytor, nockhöjd, grundläggningsnivå över havet mm.

Detta får varje fastighetsägare själv ta ställning till och meddela eventuella synpunkter till kommunen. Senaste svarsdatum är den 14/9 2020.

I granskningsförslaget finns en punkt att observera vilket beskrivs i vårt svar till kommunen och som rör vattenförsörjning enligt Räddningstjänstens krav, vilket vi inte ser att vi kan uppfylla. Vi kommer att tillstyrka granskningsförslaget med reservation för nämnda punkt.

Detaljer i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida.

Tidigare information har lämnats på denna hemsida och i svar på motion till föreningsstämman 2020.

Stefan Carlstedt