Samfällighetens svar avseende förslag till ändrade planbestämmelser

Samfällighetens styrelse har idag skickat nedanstående svar till Västerviks kommun i pågående samråd avseende förslag till ändrade planbestämmelser.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor. Ansvarig för ärendet är Stefan Carlstedt.

Styrelsen

—–

Granskning av förslag om ändrade planbestämmelser för fastigheterna Ytterby 1:19 m fl. med ert diarienummer 2020/208-214.

Styrelsen för Ytterby Samfällighetsförening 1 tillstyrker Västervik kommuns förslag i rubricerade ärende om planbestämmelser för fastigheter i enlighet med våra tidigare skrivelser till er daterade 2019-09-18 (tidigare ärende) och 2020-07-02. Var snäll uppmärksamma emellertid våra synpunkter nederst på sidan.

Styrelsens yttrande har hittills begränsats till frågan om likalydande planbestämmelser i vårt område, vilket begärts av många boende. Enligt föreliggande planförslag genomförs detta, vilket vi ser som positivt. Vi tar inte ställning till övriga punkter.

Styrelsens ansvar är att bedöma om planförslaget påverkar gemensamhetsanläggningarna i området varav en berör vattenförsörjning.

Enligt planförslaget liksom laga-kraft-dokumentet 2010-10-30 (avses möjligen 2019-10-30?) framgår att “Inga nya va-anläggningar bedöms aktuellt på grund av ändring i planen.”

I nu föreliggande granskningshandlingar daterade 20-08-28 finns emellertid ett avsnitt från Räddningstjänsten vilket vi begärt förtydligas:

”För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Se riktlinje för dimensionering av brandvattensystem. Brandskyddet ska i övrigt utformas enligt gällande krav i samråd med räddningstjänsten.”

Eftersom vi ännu inte fått något förtydligande konstaterar vi att vi nu inte har förutsätt­ningar att uppfylla kraven på vare sig eventuellt nytt distributionssystem för vatten eller vattentryck och uthållig vattenmängd/minut.

Med vänlig hälsning

För Ytterby Samfällighetsförening 1

Stefan Carlstedt e.u