Fastställd byggnadsplan för Ytterby och aspekter på brandskydd

Detaljplanen för Ytterby 1:19 m fl har fastställts av Västerviks kommun. Planbestämmel­serna är nu lika för alla fastigheter i vårt område vilket överensstämmer med den upp­fattning som samfällighetsstyrelsen framfört. Våra synpunkter ledde även till att plan­arbetet tidigare­lades utan att det medförde kostnader för föreningen.

Planarkitektens senaste granskningsdokument hade utökats med Räddnings­tjänstens krav på brandposter och vattenförsörjning för brandkårens behov, vilket vi i vårt svar konstaterade att föreningen inte kunde uppfylla med tanke på bl a de ekonomiska konsekvenserna. Efter kontakter med planarkitekten och kommunens ansvarige för förebyggande brandskydd har detta krav tagits bort ur planbeslutet. Möjligheterna att hämta vatten vid vår hamn är väl tillgodosedda.

Emellertid kvarstår att området är mycket sårbart i händelse av en större brand då vägarna är smala och mötes- och vändplatser inte är anpassade för en trafiksituation när flera brand­bilar behöver komma fram.

Som boende i området har vi stort ansvar. Vi måste ha tillräcklig utrustning vid brand i bostaden såsom brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar mm och iaktta stor uppmärk­samhet och försiktighet vid t ex eldning och grillning utomhus framför allt under torrperioder. De som hyr ut bostäder måste informera hyresgästen om vad som gäller.

En allmän synpunkt från brandförsvaret är att vi bör gynna lövskog i området vilket står emot skogsbrand bättre än barrskog.

Styrelsens tidigare information om detta ärende finns på vår hemsida och kommunens beslut och underlag finns på dess hemsida under Bygga, bo…, Detaljplaner.

Om frågor eller synpunkter kontakta Stefan Carlstedt 0702-339320 eller stefan.carlstedt.sc@gmail.com.

Fiberarbete i Ytterby denna vecka för fiber till Runnkalen

SKANSKA kommer med början idag, och under ca 1 vecka, fortsätta fiberarbetet för att dra fiber från slutet av Fastersuddevägen till Runnkalen. Fibern kommer att dras från det sista huset, Fastersuddevägen 22, utefter berget innan spången till badet, under spången och i havet till Runnkalen. Ändring av dragningen kan ske om man stöter på problem. Det innebär också att en mindre maskin som gräver ner fibern måste köra från hamnområdet på vår stig till brygga 5, därefter till vänster om berget, för att komma fram till grävområdet. SKANSKA har lovat att återställa eventuella skador på vår stig. SKANSKA kommer också att ha en arbetsbod uppställd vid vårt pumphus under den tid arbetet pågår.

Vid eventuella frågor, var vänlig kontakta Ordförande, Tommy Johansson, 0708-964850.

STYRELSEN