PLANERAD SKOGSVÅRD UNDER VINTERN, P.G.A. TORKA OCH GRANBORKBORRE

Ytterby Samfällighetsförening äger ca 70 hektar allmän mark med främst skog som vi har ett ansvar att förvalta. Den extremt varma och torra sommaren 2018, har tyvärr inneburit att ovanligt många träd har dött i vårt område, främst björkar men också ekar, tallar och granar. Vårt område är också drabbat av granbarkborreskador på granar. Vid en genomgång av vårt område med vår anlitade skogsman, Markus Svensson, hittades ca 150-200 granar som är döda, främst på grund av granbarkborre men också genom torkan. I Lasthagen upptäckte en fastighetsägare att ca 10 granar dött på en månad, både på fastighetsägarens och Samfällighetens mark. Tyvärr kan om en månad ytterligare 10 granar i närheten vara döda, om granbarkborrarna flyttat sig till dessa träd. Spridningen kan gå väldigt fort. Flertalet av de döda granarna finns i skogen öster om Lasthagen och efter Flatvarpsvägen, men döda granar finns också utspridda i mindre omfattning på övriga delar av vårt område.

Så som skogsägare har vi ett ansvar, både mot oss själva och våra skogsbrukande grannar, att ta bort granbarkborreträd för att undvika fortsatt spridning. Om träden tas ner i närtid efter skadan finns också ett visst ekonomiskt värde i timret. Dock räknar vi med att nettokostnaden för att ta manuellt fälla och ta bort en gran är 200-300 kr per död gran, inkluderande manuell avverkning och kvistning, hämtning av timret med skogsmaskin/skotare samt att maskinellt ta bort merparten av riset. I nettokostnaden på 200-300 kr är intäkten för timret inräknat. Totalkostnaden för att manuellt ta bort 150-200 granar är således ca 40-60 tkr.

Då styrelsen anser att vi är skyldiga att åtgärda de skador som uppkommit genom torka och granbarkborrarar, har styrelsen därför vid ett extramöte beslutat att avsätta 40 tkr extra för avverkning av döda träd och granbarkborreträd i vinter. Denna kostnad kommer dock att belasta nästa årsbudget, 2021/2022.

Övrig röjning, gallring och avverkning under vintern 2021

Styrelsen har också beslutat om följande åtgärder under vintern 2021. Merparten av dessa kostnader ryms inom årets budget, 2020/2021, dock förutsatt att snön tillåter åtgärderna under februari.

  • En stor ek på Samfällighetens mark utanför fastigheten Ytterby 1:153 i Lasthagen, har delat på sig och hotar att ramla över vägen vid nästa storm. Eken är inte skyddad av Länsstyrelsen. Eken kommer att fällas och transporteras bort.
  • På väg ner mot hamnen finns, på höger sida, fyra stora björkar som dött och 2 döda tallar som samtliga kommer att tas bort.
  • I området bakom brevlådorna och bort mot Karl Olsas väg, har redan ett antal döda och dåliga träd fällts.
  • Utefter gångstigen från Pålsviken till badet har ytterligare träd dött, ca 10 stycken, som kommer att tas bort. Det är tre mindre granar till vänster om stigen och sju träd, främst granar, till höger om stigen. Då dessa träd måste delas i kubb, för att köras ut med skottkärra, är det mycket jobb med detta. Vi hoppas därför på många deltagare på den extra städdagen, flyttad till den 13 mars, då vi även eldar upp riset.
  • På många tallar i vårt område har stora kvistar brutits av på grund av alla snö. Även vissa mindre träd har brutits av. Hjälp gärna till och släpa fram avbrutna kvistar och träd, som ligger nära din tomt, till vägen så att dessa enklare kan köras till ristippen.

Ingen fortsatt gallring efter Flatvarpsvägen

Styrelsen hade räknat med fortsatt gallring efter Flatvarpsvägen under vintern, men har beslutat att inte genomföra detta. Orsakerna är dels att ytterligare röjning inte ryms i vår budget och dels att vi önskar få den nya Skogsvårdsplanen på plats, vilken ger beslut om fortsatta prioriteringar avseende vår skogsvård/röjningar. Observera dock att ett antal döda träd och stora granar, angripna av granbarkborre, efter Flatvarpsvägen, planera att tas ner under vintern.

Ristippen tömd

Vår ristipp är nu till stora delar tömd genom att befintligt ris flisats på plats. För första gången kommer vi därmed att få en viss betalning för vårt ris.

Observera att det är förbjudet att lägga ris nära vår vattentäkt. Var vänlig respektera uppsatta skyltar.

 

Vid eventuella frågar, var vänlig kontakta:

Magnus Olsson, Skogsansvarig, seolsmag@gmail.com 0733-998945

Tommy Johansson, Ordförande, mr.tommy.johansson@gmail.com 0708-964850

//STYRELSEN