Informationsbrev december 2020

Styrelsen har beslutat att regelbundet ge ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för december 2020 finns här (kräver inloggning).

Styrelsen

Fastställd byggnadsplan för Ytterby och aspekter på brandskydd

Detaljplanen för Ytterby 1:19 m fl har fastställts av Västerviks kommun. Planbestämmel­serna är nu lika för alla fastigheter i vårt område vilket överensstämmer med den upp­fattning som samfällighetsstyrelsen framfört. Våra synpunkter ledde även till att plan­arbetet tidigare­lades utan att det medförde kostnader för föreningen.

Planarkitektens senaste granskningsdokument hade utökats med Räddnings­tjänstens krav på brandposter och vattenförsörjning för brandkårens behov, vilket vi i vårt svar konstaterade att föreningen inte kunde uppfylla med tanke på bl a de ekonomiska konsekvenserna. Efter kontakter med planarkitekten och kommunens ansvarige för förebyggande brandskydd har detta krav tagits bort ur planbeslutet. Möjligheterna att hämta vatten vid vår hamn är väl tillgodosedda.

Emellertid kvarstår att området är mycket sårbart i händelse av en större brand då vägarna är smala och mötes- och vändplatser inte är anpassade för en trafiksituation när flera brand­bilar behöver komma fram.

Som boende i området har vi stort ansvar. Vi måste ha tillräcklig utrustning vid brand i bostaden såsom brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar mm och iaktta stor uppmärk­samhet och försiktighet vid t ex eldning och grillning utomhus framför allt under torrperioder. De som hyr ut bostäder måste informera hyresgästen om vad som gäller.

En allmän synpunkt från brandförsvaret är att vi bör gynna lövskog i området vilket står emot skogsbrand bättre än barrskog.

Styrelsens tidigare information om detta ärende finns på vår hemsida och kommunens beslut och underlag finns på dess hemsida under Bygga, bo…, Detaljplaner.

Om frågor eller synpunkter kontakta Stefan Carlstedt 0702-339320 eller stefan.carlstedt.sc@gmail.com.

Informationsbrev okt 2020

Styrelsen har beslutat att från och med nu ge ut ett återkommande informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för oktober 2020 finns här (kräver inloggning)

Styrelsen

Kommentar till samfällighetens svar avseende planändring

Fastighetsägare i Ytterby Samfällighetsförening har fått brev daterat 2020-08-28, från Västerviks kommun för granskning av förslaget om planändring innebärande ökade byggnadsytor för husen i vårt område. Brevet har skickats till de som inte omfattades av den i höstas beslutade planändringen avseende Runnkalen, Fastersuddevägen och del av Jungfruhamnsvägen. Samfällighetsstyrelsen har i yttrande till kommunen tidigare ställt sig positiv till detta förslag som innebär att byggnadsreglerna blir lika i hela vårt område.

Styrelsen har sett som sin uppgift att bevaka förutom att planbestämmelserna blir lika i hela området, att inte gemensamhetsanläggningarna påverkas negativt. Detta gäller primärt våra vattenanläggningar. Övriga punkter tar styrelsen inte ställning till såsom byggnadsytor, nockhöjd, grundläggningsnivå över havet mm.

Detta får varje fastighetsägare själv ta ställning till och meddela eventuella synpunkter till kommunen. Senaste svarsdatum är den 14/9 2020.

I granskningsförslaget finns en punkt att observera vilket beskrivs i vårt svar till kommunen och som rör vattenförsörjning enligt Räddningstjänstens krav, vilket vi inte ser att vi kan uppfylla. Vi kommer att tillstyrka granskningsförslaget med reservation för nämnda punkt.

Detaljer i ärendet finns att läsa på Västerviks kommuns hemsida.

Tidigare information har lämnats på denna hemsida och i svar på motion till föreningsstämman 2020.

Stefan Carlstedt

Samfällighetens svar avseende förslag till ändrade planbestämmelser

Samfällighetens styrelse har idag skickat nedanstående svar till Västerviks kommun i pågående samråd avseende förslag till ändrade planbestämmelser.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor. Ansvarig för ärendet är Stefan Carlstedt.

Styrelsen

—–

Granskning av förslag om ändrade planbestämmelser för fastigheterna Ytterby 1:19 m fl. med ert diarienummer 2020/208-214.

Styrelsen för Ytterby Samfällighetsförening 1 tillstyrker Västervik kommuns förslag i rubricerade ärende om planbestämmelser för fastigheter i enlighet med våra tidigare skrivelser till er daterade 2019-09-18 (tidigare ärende) och 2020-07-02. Var snäll uppmärksamma emellertid våra synpunkter nederst på sidan.

Styrelsens yttrande har hittills begränsats till frågan om likalydande planbestämmelser i vårt område, vilket begärts av många boende. Enligt föreliggande planförslag genomförs detta, vilket vi ser som positivt. Vi tar inte ställning till övriga punkter.

Styrelsens ansvar är att bedöma om planförslaget påverkar gemensamhetsanläggningarna i området varav en berör vattenförsörjning.

Enligt planförslaget liksom laga-kraft-dokumentet 2010-10-30 (avses möjligen 2019-10-30?) framgår att “Inga nya va-anläggningar bedöms aktuellt på grund av ändring i planen.”

I nu föreliggande granskningshandlingar daterade 20-08-28 finns emellertid ett avsnitt från Räddningstjänsten vilket vi begärt förtydligas:

”För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Se riktlinje för dimensionering av brandvattensystem. Brandskyddet ska i övrigt utformas enligt gällande krav i samråd med räddningstjänsten.”

Eftersom vi ännu inte fått något förtydligande konstaterar vi att vi nu inte har förutsätt­ningar att uppfylla kraven på vare sig eventuellt nytt distributionssystem för vatten eller vattentryck och uthållig vattenmängd/minut.

Med vänlig hälsning

För Ytterby Samfällighetsförening 1

Stefan Carlstedt e.u