Uthyrning av båtplatser

Tyvärr överskrider efterfrågan på båtplatser tillgången i vår hamn. Samtidigt är det många fastighetsägare som inte utnyttjar sin båtplats. Därför finns nu möjlighet att på hemsidan annonsera både önskemålet att hyra en båtplats respektive hyra ut en plats som inte används. Överenskommelse om uthyrning (avtal, betalning etc) hanteras i enskild uppgörelse mellan uthyrare och den som hyr. Föreningen vill med denna funktion förenkla för fastighetsägare som önskar hyra/hyra ut sin båtplats.

Du hittar sidan för uthyrning/önskar hyra under menyn Medlemssidor. Du måste vara inloggad för att ha tillgång till funktionen. Endast de som har konto på hemsidan kan utnyttja och se funktionen och publicerad information.

Observera att det inte är tillåtet att sälja sin båtplats till annan fastighetsägare. Därför finns ingen funktion för intresseanmälan av detta. Inte heller om du är intresserad att köpa/byta båtplats. I dessa fall ska du ta kontakt med hamnansvarig.

Renovering av sjösättningsrampen i småbåtshamnen

Enligt beslut på samfällighetens årsstämma i juni 2019 renoveras sjösättningsrampen i vår småbåtshamn under tiden 21/10  – 1/11 2019 och den kan då inte användas. Vissa delar av parkerings­utrymmena på båda sidor av rampen kommer också att tas i anspråk som arbets-och lagringsutrymme för detta arbete. Vid årsskiftet ändras också koden (se utskick i samband med fakturering) Om du har inloggning finns koden på medlemssidorna -> hamnen.

Om frågor, kontakta Stefan Carlstedt.

Sjösättningsrampen i småbåtshamnen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde. Den är låst för att förhindra användning av utomstående. Kod finns på föreningens hemsida. Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem.

Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-. Koden skall inte delges utomstående. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa igen hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.

Beloppet 100:- betalas in till Ytterby Samfällighetsförenings plusgirokonto 424471-1 med angivande av ändamål och avsändare.

Det finns ingen generell rättighet för utomstående att använda rampen.

Glöm inte svara på enkäten om båtplatser

Från flera av samfällighetens medlemmar har det under flera år funnits önskemål om att få tillgång till bredare båtplatser, samt i vissa fall flera båtplatser per fastighet, i vår fina och skyddade hamn. Tyvärr är detta en mycket komplex fråga som inte kan lösas enkelt – det är inte ens säkert att det finns en lösning. Styrelsen har därför uppdragit åt en arbetsgrupp att utreda frågan. Uppgiften är att analysera behovet och, om behov finns, utreda alternativa lösningar. Resultatet kommer att presenteras för styrelsen och medlemmarna i samfälligheten. I arbetsgruppen ingår Tommy Johansson, Johan Hultman och Gunnar Wiklund.

Ett första steg i arbetsgruppens utredning är att inhämta aktuell information om behovet avseende vår hamn. Främst avseende bredare båtplatser, men också avseende behovet att hyra eller köpa en andra båtplats. Enkäten är en uppföljning av den enkät som genomfördes 2015.

Under denna sommar har 40-50 båtplatser varit oanvända varför någon form av uthyrningssystem skulle kunna lösa delar av behoven. Därför innehåller enkäten även frågor avseende om du önskar hyra ut din båtplats.

Viktigt att veta är att det ännu inte tagits fram några konkreta förslag eller fattats några beslut om förändringar i hamnen. Komplexiteten i frågan gör att arbetsgruppen behöver få så bra underlag som möjligt för att komma vidare. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare svarar! Detta gäller även om enkäten 2015 besvarades och oavsett hur behovet avseende båtplats ser ut. 

Arbetsgruppen önskar svar snarast, men senast 15 september.
Det tar mellan 5 och 10 minuter att besvara frågorna.

Enkäten genomförs på en extern tjänst tillgänglig på internet. Du kan gå direkt till enkäten genom att klicka på länken nedan (kräver att du är inloggad).

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Begränsa till ett svar per fastighet. Om fler än ett enkätsvar lämnas för en fastighet kommer endast det senast inlämnade svaret att tas med i resultatet.