PÅMINNELSE: Extra arbetsdag nu på lördag, 13 mars kl. 10-13

Styrelsen påminner om den extra arbetsdagen, nu på lördag (13/3) kl. 10.00-13.00. Samling vid pumphuset i Ytterby. Vi behöver även ett par bilar med släpkärra.

Medtag kaffe, dryck och korv, då vi avslutar med gemensam korvgrillning, dock med beaktande av Corona-restriktioner.

På grund av all snö som varit i Ytterby har åtgärder för att ta bort granbarkborreträd inte kunnat genomföras ännu. Fokus för denna arbetsdag blir därför att släpa och elda ris i området bakom brevlådorna, efter gångvägen till badet, där ett 10-tal döda träd tagits ned samt vid badstranden. På vårt område finns det också väldigt många nedfallna tallgrenar som blivit knäckta av snön. I möjligaste mån kör vi bort ris och grenar till ristippen. Om någon/några av Corona-skäl vill jobba enskilt, går det bra att börja dra ris och nedfallna grenar till närmaste väg alternativt till påbörjade eldplatser. Givetvis förutsätter eldning att vi har rätt vindriktning alternativt lätt vind.

Då vi har ett omfattande ideellt arbete framför oss så hoppas vi att många ställer upp och hjälper till.

PS! Ordinarie arbetsdag kommer att hållas lördagen den 15 maj kl. 10.00-13.00!

Vi ser fram emot trevlig samvaro!

//STYRELSEN

Informationsbrev december 2020

Styrelsen har beslutat att regelbundet ge ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för december 2020 finns här (kräver inloggning).

Styrelsen

Fastställd byggnadsplan för Ytterby och aspekter på brandskydd

Detaljplanen för Ytterby 1:19 m fl har fastställts av Västerviks kommun. Planbestämmel­serna är nu lika för alla fastigheter i vårt område vilket överensstämmer med den upp­fattning som samfällighetsstyrelsen framfört. Våra synpunkter ledde även till att plan­arbetet tidigare­lades utan att det medförde kostnader för föreningen.

Planarkitektens senaste granskningsdokument hade utökats med Räddnings­tjänstens krav på brandposter och vattenförsörjning för brandkårens behov, vilket vi i vårt svar konstaterade att föreningen inte kunde uppfylla med tanke på bl a de ekonomiska konsekvenserna. Efter kontakter med planarkitekten och kommunens ansvarige för förebyggande brandskydd har detta krav tagits bort ur planbeslutet. Möjligheterna att hämta vatten vid vår hamn är väl tillgodosedda.

Emellertid kvarstår att området är mycket sårbart i händelse av en större brand då vägarna är smala och mötes- och vändplatser inte är anpassade för en trafiksituation när flera brand­bilar behöver komma fram.

Som boende i området har vi stort ansvar. Vi måste ha tillräcklig utrustning vid brand i bostaden såsom brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar mm och iaktta stor uppmärk­samhet och försiktighet vid t ex eldning och grillning utomhus framför allt under torrperioder. De som hyr ut bostäder måste informera hyresgästen om vad som gäller.

En allmän synpunkt från brandförsvaret är att vi bör gynna lövskog i området vilket står emot skogsbrand bättre än barrskog.

Styrelsens tidigare information om detta ärende finns på vår hemsida och kommunens beslut och underlag finns på dess hemsida under Bygga, bo…, Detaljplaner.

Om frågor eller synpunkter kontakta Stefan Carlstedt 0702-339320 eller stefan.carlstedt.sc@gmail.com.

Träningsredskap – Snart sätter vi igång!

Hej! Som de flesta vet har Föreningsstämman med stor majoritet godkänt byggandet av träningsredskap vid fotbollsplanen, baserat på ideellt arbete och finansiering. Efter färdigställande kommer Samfälligheten övertaga ägandet och underhåll av redskapen.

Mycket glädjande är att Måns (Karl Olsas väg 17) tagit på sig att vara byggledare. Förberedande markarbete har påbörjats med hjälp av Henry (Fastersuddevägen 9) med grävmaskin och flera personer har arbetat med slyröjning och handgrävning. Ni som går förbi fotbollsplanen kan se att området är markerat med pinnar och det finns även pinnar som markerar ytan för respektive träningsredskap.

Marken ska jämnas till ytterligare av den jord som blir över från de hål som kommer grävas för redskapen. Därefter ska markduk läggas på och ytan kommer täckas med bark för att det ska bli så säkert och snyggt som möjligt. De flesta redskapen kommer att beställas färdigtillverkade för att säkerställa att vi uppfyller alla regler och krav som gäller träningsredskap på gemensamma ytor. De redskap vi beställer kommer vara av lärkträ så att de smälter bra in i den omgivande naturen.

Innan vi kan ta nästa steg, att beställa träningsredskapen och gräva hålen, behöver vi samla in pengar så att vi vet hur många redskap vi kan beställa. Vi har öppnat ett bankkonto för detta och tänker oss att alla ni som vill och har möjlighet sätter in en summa. Vi hoppas på 1.000 kr per intresserad familj, men alla bidrag är naturligtvis välkomna, stora som små. Ni som har egna företag får gärna bidra med en större summa. För bidrag på minst 5.000 kr kommer vi att erbjuda möjlighet att sätta upp en skylt med namn eller företagsnamn. Vi kommer även söka sponsring från lokala företagare i närområdet.

Betalningsinformation: Flygblad med mer komplett information har distribuerats i alla brevlådor i Ytterby och Lasthagen, inkluderande bankkontonummer för inbetalning av ditt bidrag. Bankkontonummer kan även fås via sms till telefonnummer 070-1896205. Det går även bra att Swisha ditt bidrag till samma telefonnummer. V.v. märk din inbetalning med fastighetsbeteckning och/eller namn.

Betala gärna så fort som möjligt så att vi kan komma igång!

Projektgruppen genom Per (Fastersuddevägen 6)

Påminnelse: Anmäl dig till föreningsstämman

Påminnelse att vi i år har anmälan till föreningsstämman. Anmälan SENAST onsdagen den 29:e juli. Se tidigare utskickad anmälningsblankett. Du hittar alla dokument rörande stämman på våra medlemssidor under Föreningsstämma2020 (inloggning krävs).

På grund av pågående pandemi kommer årets stämma att hållas utomhus (vid Ladan). Detta även om det regnar. Klä dig efter väderlek. Tänk också på att komma i tid så att vi kan pricka av närvarande innan vi startar mötet.

Då vi kommer att placera ut stolar på grusplanen utanför Ladan kommer det inte att gå att parkera bilar där. Gå eller cykla istället.

/Styrelsen