Informationsbrev december 2020

Styrelsen har beslutat att regelbundet ge ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för december 2020 finns här (kräver inloggning).

Styrelsen

Informationsbrev okt 2020

Styrelsen har beslutat att från och med nu ge ut ett återkommande informationsbrev till alla fastighetsägare. Informationsbrevet ersätter tidigare distribuerade protokoll och blir en sammanfattning efter varje möte gällande frågor av allmänt intresse. Det kommer också att ge en mer utökad information runt aktuella frågor än vad som ryms i ett beslutsprotokoll. Du hittar informationsbreven på samma ställe där tidigare distribuerade protokoll och dokument finns, nämligen på Medlemssidorna.

Informationsbrevet för oktober 2020 finns här (kräver inloggning)

Styrelsen

Samfällighetens svar avseende förslag till ändrade planbestämmelser

Samfällighetens styrelse har idag skickat nedanstående svar till Västerviks kommun i pågående samråd avseende förslag till ändrade planbestämmelser.

Kontakta gärna styrelsen vid frågor. Ansvarig för ärendet är Stefan Carlstedt.

Styrelsen

—–

Granskning av förslag om ändrade planbestämmelser för fastigheterna Ytterby 1:19 m fl. med ert diarienummer 2020/208-214.

Styrelsen för Ytterby Samfällighetsförening 1 tillstyrker Västervik kommuns förslag i rubricerade ärende om planbestämmelser för fastigheter i enlighet med våra tidigare skrivelser till er daterade 2019-09-18 (tidigare ärende) och 2020-07-02. Var snäll uppmärksamma emellertid våra synpunkter nederst på sidan.

Styrelsens yttrande har hittills begränsats till frågan om likalydande planbestämmelser i vårt område, vilket begärts av många boende. Enligt föreliggande planförslag genomförs detta, vilket vi ser som positivt. Vi tar inte ställning till övriga punkter.

Styrelsens ansvar är att bedöma om planförslaget påverkar gemensamhetsanläggningarna i området varav en berör vattenförsörjning.

Enligt planförslaget liksom laga-kraft-dokumentet 2010-10-30 (avses möjligen 2019-10-30?) framgår att “Inga nya va-anläggningar bedöms aktuellt på grund av ändring i planen.”

I nu föreliggande granskningshandlingar daterade 20-08-28 finns emellertid ett avsnitt från Räddningstjänsten vilket vi begärt förtydligas:

”För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. Se riktlinje för dimensionering av brandvattensystem. Brandskyddet ska i övrigt utformas enligt gällande krav i samråd med räddningstjänsten.”

Eftersom vi ännu inte fått något förtydligande konstaterar vi att vi nu inte har förutsätt­ningar att uppfylla kraven på vare sig eventuellt nytt distributionssystem för vatten eller vattentryck och uthållig vattenmängd/minut.

Med vänlig hälsning

För Ytterby Samfällighetsförening 1

Stefan Carlstedt e.u

Ordningsregler för vägar, hamn, vatten, m.m. i Ytterby

Styrelsen har mottagit flera synpunkter och frågor gällande nedanstående områden och vi vill påminna om de ordningsregler samt den vett och etikett som gäller i vårt område, på vägar, i hamnen och på sjön:

Hastighetsbegränsning 30 km/timme på alla vägar
Observera att hastighetsbegränsningen är 30 km/timme, ända från infarterna från Flatvarpsvägen och på hela vårt område. Tänk på att många barn cyklar i vårt område. Vid torrt väder, kör extra sakta förbi fastigheter nära vägen, då dammet är ett problem.

Hänsyn efter kl. 22.00
Tänk på att visa hänsyn till andra inom vårt område genom att avstå högljudda aktiviteter, både på land och till sjöss, speciellt efter kl. 22.00 på kvällarna. Vi har alla olika dygnsrytm och vissa vill sova vid 22-tiden. Tänk även på att inte störa tidigt på morgonen, då andra vill sova.

Max 3 knop i hela hamnområdet
Observera att 3 knop gäller i hela vårt hamnområde, ända från ”kanalens” början i Vedudden, genom bryggområdet och förbi barnbadet. Respektera 3 knops-skyltarna och gasa inte på förrän du passerat skyltarna. Det finns många skäl till 3 knop, bl.a. slitage på kanalbankarna vilket kan leda till dyra muddringsbehov, slitage på bryggor och bommar vid ständiga vågor, olycksrisker, m.m.. Om du håller 3 knop skall inte båtarna i hamnen gunga av din båts vågor. OBS! Det har observerats att flera båtförare ej respekterar ovan hastighetsbegränsning och klagomål har inkommit från båtägare och boende i närheten av hamnen.

Allmänna ordningsregler för båtar och vattenskoters
Observera att förare av både båtar och vattenskoters, oavsett båtens storlek skall vara insatta i och följa de lagar och säkerhetsregler som gäller på sjön avseende bl.a.; hastighetsbegränsningar, väjningsregler, nykterhetsregler, att inte störa människor, djur och natur, t.ex. inte köra inom 100 m från fågelskyddsområden under den tid då landstigning inte får ske.

Enligt den svenska Vattenskoterförordningen gäller 15 års åldersgräns för att få framföra en vattenskoter och vattenskoters får endast framföras i allmän farled med kortast väg från vår hamn till farled.

Klagomål har framförts från boende på Runnkalen och i Ytterby, avseende områdena Pålsviken och fjärden söder om Runnkalen, där vattenskidbåtar och vattenskoters ligger och kör runt i ”flera timmar” i taget, och därmed stör de boende. Tänk på detta och använd andra områden för vattenskidåkning eller begränsa tiden.

Via dessa två länkar  https://www.svedea.se/vattenskoterforsakring/saker-vattenskoterkorning och https://www.atlantica.se/skepparguiden/sjosakerhet/  finner du värdefull information där ansvarsfullt framförande av båtar och vattenskoters på våra vatten sammanfattas. Källor bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Du kan även finna information på hemsidor hos andra försäkringsbolag.

Inga båtar/vattenskoters vid badplatser
Det är absolut förbjudet att köra med båt eller vattenskoter nära våra badplatser. Tänk också på att enstaka personer simmar från vår badplats till Pålshällarna och därmed passerar infarten mot Ytterby, där många kommer med hög fart.

Observera att bad vi bryggorna i hamnen är förbjudet för att minimera olycksrisk. Det är också förbjudet att hoppa från bommar och att springa på andras båtar. Bad vid brygga 1 där en badstege finns uppsatt är dock tillåtet.

Styrelsen