Årsmöte

Enligt föreningens stadgar ska stämma hållas i juni varje år. Normalt söndagen före midsommar.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställan från styrelsen
 9. Motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelseordförande för 1 år
 13. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år
 14. Val av 5 suppleanter för 1 år
 15. Val av revisorer, 1 ordinarie för 2 år, 2 suppleanter för 1 år
 16. Val av valberedning, 2 personer för 1 år
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötet avslutas