Vårt vatten

Samfälligheten förvaltar den gemensamma vattenanläggningen som består av två pumphus och fyra borrade brunnar. Vattnet distribueras sommartid (när inte frysrisk föreligger).