Hoppa till innehåll

Komplettering inför föreningsstämman – förslag stadgeändring

Styrelsen föreslår en komplettering till punkten ”Förslag till stadgeändring” som ingår i utskickat material inför föreningsstämman den 1 augusti. Ändringen avser nytt förslag på fördelning mellan ordinarie ledamöter och suppleanter.
Orsaken till kompletteringen är att styrelsen efter utskick av förslag till stadgeändring fått synpunkter (bland annat från valberedningen) att antalet ordinarie ledamöter borde vara fler än dagens maximalt fem.
Bakgrunden till önskemålet utgår från hur styrelsearbetet inom samfälligheten bedrivs. Idag fördelas roller/ansvarsområden mellan alla ledamöter, oavsett om man är ordinarie eller suppleant. Detta blir i viss mån otydligt ansvarsmässigt internt inom styrelsen, men också mot alla fastighetsägare.

Styrelsen vill därför komplettera förslaget till stadgeändring genom att föreslå att stämman beslutar att §5, andra stycket ändras till följande:
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst åtta ledamöter samt högst tre suppleanter.

Fullständig förslag finns att ladda ner under Medlemsidor/Föreningsstämma 2021 (kräver inloggning). Det finns också tillgängligt på våra anslagstavlor.

/Styrelsen