Hoppa till innehåll

Personuppgifter och medlemsskap

Om GDPR

När du registrerar dig på Ytterby Samfällighetsförening 1 (Samfälligheten) hemsida, köper fastighet ingående i Samfälligheten, är skyldig att betala slitageavgift för Samfällighetens vägar eller på annat sätt ingår en överenskommelse med Samfälligheten, samtycker du till att Samfälligheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. Utöver medlemsregister för Samfällighetens hemsida lagras också information i ett fastighetsregister och ett ekonomisystem.

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om konto på hemsidan samt medlemsuppgifter du frivilligt gör tillgängligt för andra medlemmar på hemsidan och inom Samfälligheten. Dessutom inhämtas uppgifter om fastighetsägare med automatik från Lantmäteriets fastighetsregister. Exempel på information som lagras i medlemsregistret för hemsidan är namn, adress, e-post, telefonnummer, fastighet, bryggplats samt roll inom föreningen. I fastighetsregistret lagras dessutom fastighetsinformation, ägarandel samt betalningsinformation.

Samfälligheten har lagstadgad skyldighet att upprätthålla ett fastighets- och ägarregister samt ekonomisk bokföring. Personuppgifter till fastighetsägare lagras därför i dessa register utan specifikt samtycke. Medlemskap på hemsidan är frivilligt.

Medlemsskap på hemsidan

Samfällighetens hemsida består av en öppen del och en sluten del där inloggning krävs. På den öppna delen publiceras information som är av allmänt intresse. På den slutna delen (som kräver inloggning) finns information som endast är tillgänglig för Samfällighetens medlemmar, eller de med nära anknytning till Samfälligheten.

För att få medlemskap och konto på Samfällighetens hemsida krävs att ansökande person har anknytning till fastighet ingående i Samfälligheten. Med anknytning menas att man är fastighetsägare eller är släkt, eller har annan nära koppling, till fastighetsägare samt har tillgång till fastigheten. Samfällighetens styrelse kan också tilldela medlemskap till person som på annat sätt har anknytning till Samfälligheten samt har behov av de uppgifter som finns på hemsidan.

Alla kontoansökningar granskas av representant från Samfälligheten före godkännande alternativt avslag.

De uppgifter som lämnas vid kontoansökan, eller annan information med koppling till personer inom Samfälligheten, publiceras enbart på den slutna delen av hemsidan. Ända undantaget är namn och gatuadress till förtroendevalda inom Samfälligheten (styrelsemedlemmar och valberedning).

Lagring av uppgifter

Det är du själv som avgör om du vill lämna uppgifter utöver obligatoriska kontouppgifter till oss när du har registrerat ett konto på föreningens hemsida. Vi uppmanar dig att på kontinuerlig basis uppdatera din profil så att vi har korrekt information.

Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har tillgång till lagrad information via hemsidan (Min sida) samt via din personliga sida i vårt fastighetssystem. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan skickas till föreningens kassör.

Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt, dvs så länge du har ett konto på föreningens hemsida, äger fastighet ansluten till föreningen eller har annan koppling till föreningen som kräver att föreningen har tillgång till dina personuppgifter.

Samtycket för medlemsinformation knuten till hemsidan gäller till dess att du antigen själv avslutar ditt konto på hemsidan, eller till dess att Samfälligheten avslutar ditt konto om det framkommit brott mot våra riktlinjer.

Medlems- och fastighetsinformation är endast tillgänglig för registrerade medlemmar och fastighetsägare. Information om fakturering och ekonomiska transaktioner är endast tillgänglig för berörd person samt föreningens styrelse och revisorer. Den information som föreningen lagrar förmedlas aldrig vidare till tredje part, marknadsföring etc utan specifikt medgivande från berörd person.

Vad används uppgifterna till?

Samfälligheten samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätthålla en effektiv verksamhet och förvaltning. Uppgifterna används också för att förenkla kontakter mellan fastighetsägare och medlemmar.

Medlems skyldighet

Som medlem med ett aktivt konto på Samfällighetens hemsida har du tillgång till andra medlemmars personuppgifter, till exempel namn, adress och fastighetsinformation. Det är inte tillåtet att förmedla sådan information till tredje part eller att använda i marknadsföringssyfte.

Vissa medlemmar har möjlighet att skriva inlägg och kommentarer till inlägg direkt på hemsidan. Dessa kommentarer ska hålla en god ton och vara sakliga. Inlägg och kommentarer ska ha koppling till Samfällighetens verksamhet. Det är inte tillåtet att göra reklam i inlägg eller kommentarer utan tillstånd från Samfällighetens styrelse.

Om en medlems anknytning till Samfälligheten upphör, t.ex genom att sälja fastigheten, ska medlemskapet snarast avslutas. Detta görs enklast via funktion på Min sida.

Överträdelse mot någon av ovanstående skyldigheter innebär att Samfälligheten har rätt att omedelbart avsluta aktuellt medlemskap.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen finns för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter. Läs mer om GDPR.

Kontaktperson

Vid frågor om lagring och hantering av personuppgifter inom Samfälligheten, vänligen kontakta föreningens kassör.