Hoppa till innehåll

Framtida vattenförsörjning

Inledning

Uppdraget Framtida vattenförsörjning är nu genomfört och redovisas genom två rapporter. Båda går att ladda hem och läsa nedan. Projektet vill tacka alla samfällighetsmedlemmar som ställt upp och lämnat vattenprover, rapporterat närvaro mm. Dessa aktiviteter är nu avslutade. För de fastighetsägare som fortfarande inte rapporterat enskild brunn finns möjligheten att göra detta nedan (flik 2). Det är av stort värde för kommande arbete med vår vattenförsörjning.

Uppdraget redovisas genom två rapporter; den första är projektgruppens utredning avseende samfällighetens vattenförsörjning, den andra är den hydrogeologiska utredningen genomförd av extern konsult. Du kan ladda ner dem här nedan. Länkarna är endast tillgänglig om du är inloggad.

Samfällighetens rapport, som presenterades på föreningsstämman 2023-06-18, är kompletterad med inledande tilläggsinformation som tillkommit efter stämman.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Bakgrund

På föreningsstämman 2021 beslutades att starta en utredning avseende vattenförsörjningen inom Ytterby Samfällighetsförening. Målsättningen med utredningen är att beskriva krav för vattenförsörjning, nuläge, definiera framtida vattenbehov samt ge förslag till förändringar. Vår vattenanläggning ingår som ett objekt i den gemensamhetsanläggning (Västervik Ytterby GA:1) Ytterby Samfällighet har att förvalta. Anläggningen är drygt 40 år gammal så behovet av en strategisk översyn är stor.

Samverkan har också förts med Västerviks kommun avseende avloppshantering och vattenförsörjning. Kommunen förordar att samfälligheten genomför en hydrogeologisk undersökning avseende vattentillgång mm i hela Ytterbyområdet (inkl. Lasthagen). En sådan undersökning bedömer tillgången på vatten inom området, risken för saltvatteninträngning, tillrinningsområde etc. Även Länsstyrelsen i Kalmar län är intresserad av undersökningen då man avser att använda rapporten för eventuell justering av befintliga vattenskyddsområden. Länsstyrelsen och Västerviks kommun bidrar ekonomiskt till utredningen.

Samfälligheten har därför engagerat Ulf Sundkvist, hydrogeolog vid företaget Eclogite Mark& Bygg AB, för att genomföra en hydrogeologisk utredning. Samtidigt pågår projektets andra aktiviteter med renovering av nuvarande vattenverk samt analys av framtida vattenbehov.

Hydrogeologisk utredning

Målsättningen med den hydrogeologiska utredningen är att ta fram underlag i huvudsak rörande områdets förekomst av uthålligt grundvatten av god kvalitet för dricksvattenkonsumtion. Den aktuella utredningen planeras vara klar under hösten 2022, men kan fortsätta under våren 2023 om behov finns. Rapporten kommer senare överlämnas till Länsstyrelsen och Västerviks kommun.

Utredningens omfattning:

  • Kartlägga geologiska och hydrogeologiska förutsättningar i området och dess näromgivning
  • Bedömning av mängden grundvatten som konsumeras i området
  • Kartlägga genom provtagning i bergbrunnar rådande vattenkvalitet avseende salthalt
  • Analysera grundvattenmagasinens uthållighet när det gäller vattenmängd, kortvarigt och över längre tid, samt variationer i salthalt och risk för ökad saltinblandning i vattnet
  • Analys av magasinens tillrinningsområde och de generella risker som bör beaktas när det gäller täkternas uthållighet

Metod:

Förutom analys av regionala förutsättningar avseende tillrinningsområden kommer utredningen att baseras på analys av vatten från så många enskilda brunnar som möjligt inom området. Analysen innebär att mäta förändringar i vattnets salthalt under provperioden. Salthalten förändras naturligt när tillgången till grundvatten förändras. Genom denna analys kan också bedömning göras avseende risken för saltvatteninträngning inom området.

För att underlaget ska bli så bra som möjligt krävs att flertalet fastighetsägare med enskild brunn medverkar. Detta görs genom att samla in och rapportera vattenprover från egen brunn.

Antalet vattenbrunnar inom området, samt data kopplat till dessa, är också viktigt för att en riktig bedömning ska kunna genomföras. Därför genomförs även en brunnsinventering. Alla fastighetsägare med enskild brunn (inte bara dricksvattenbrunnar) ombeds fylla i och skicka in formuläret under flik 2. Inventering enskilda brunnar.

Vid frågor

Kontakta Johan Hultman eller mejla till vatten@ytterby.info

Inventering enskilda brunnar

Brunnsdata om enskilda brunnar inom samfällighetens område är nödvändig information i den hydrogeologiska utredning som nu genomförs. Komplett information om befintliga brunnar (gäller alla typer av brunnar) inom samfälligheten är en förutsättning för bra kvalitet på utredningsresultatet. Detta gagnar alla fastighetsägare i samfälligheten. Lämnad information kommer endast att användas inom aktuell utredning.

Frågorna i formuläret ska besvaras en gång per brunn. Om det finns flera brunnar på en fastighet ska frågeformuläret fyllas i och skickas in för varje enskild brunn.

Inventering enskilda brunnar

Vid delad brunn mellan flera fastigheter ska den adress där brunnen finns anges.
Ange valfri benämning/referens på brunnen. Används för att särskilja flera brunnar på samma tomt. Referensen används vid inlämning av provtagningsinformation.
Ange alla fastigheter som använder brunnen.
Avser vattenprover som analyseras på laboratorie (ex SGS).
Uppmätt konduktivitet står i protokollet från laboratoriet vid kemikalisk analys av vattnet (Konduktivitet 25 grader). Lämna tomt om värdet saknas.
Ange alla alternativ som passar.