Hoppa till innehåll

Framtida vattenförsörjning

Kortfattad instruktion

 1. Information
  Informationen under flik 1 berör samtliga fastighetsägare. Läs.
 2. Rapportering vattenanvändning
  Här ska samtliga fastighetsägare kontinuerligt rapportera sin vattenanvändning (när och dricksvattenkälla)
 3. Rapportering vattenprov enskilda brunnar
  Här ska samtliga fastighetsägare med enskild brunn kontinuerligt rapportera tagna vattenprover.
 4. Inventering enskilda brunnar
  Här ska samtliga fastighetsägare med enskild brunn rapportera. Ska göras en gång per enskild brunn.

Bakgrund

På föreningsstämman 2021 beslutades att starta en utredning avseende vattenförsörjningen inom Ytterby Samfällighetsförening. Målsättningen med utredningen är att beskriva krav för vattenförsörjning, nuläge, definiera framtida vattenbehov samt ge förslag till förändringar. Vår vattenanläggning ingår som ett objekt i den gemensamhetsanläggning (Västervik Ytterby GA:1) Ytterby Samfällighet har att förvalta. Anläggningen är drygt 40 år gammal så behovet av en strategisk översyn är stor.

Projektet har genomfört ett flertal aktiviteter som redovisades för föreningsstämman 2022. Denna information finns redovisad i en projektrapport som kan laddas hem genom länken nedan. (Länken endast tillgänglig om du är inloggad.)

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Samverkan har också förts med Västerviks kommun avseende avloppshantering och vattenförsörjning. Kommunen förordar att samfälligheten genomför en hydrogeologisk undersökning avseende vattentillgång mm i hela Ytterbyområdet (inkl. Lasthagen). En sådan undersökning bedömer tillgången på vatten inom området, risken för saltvatteninträngning, tillrinningsområde etc. Även Länsstyrelsen i Kalmar län är intresserad av undersökningen då man avser att använda rapporten för eventuell justering av befintliga vattenskyddsområden. Länsstyrelsen och Västerviks kommun bidrar ekonomiskt till utredningen.

Samfälligheten har därför engagerat Ulf Sundkvist, hydrogeolog vid företaget Eclogite Mark& Bygg AB, för att genomföra en hydrogeologisk utredning. Samtidigt pågår projektets andra aktiviteter med renovering av nuvarande vattenverk samt analys av framtida vattenbehov.

Hydrogeologisk utredning

Målsättningen med den hydrogeologiska utredningen är att ta fram underlag i huvudsak rörande områdets förekomst av uthålligt grundvatten av god kvalitet för dricksvattenkonsumtion. Den aktuella utredningen planeras vara klar under hösten 2022, men kan fortsätta under våren 2023 om behov finns. Rapporten kommer senare överlämnas till Länsstyrelsen och Västerviks kommun.

Utredningens omfattning:

 • Kartlägga geologiska och hydrogeologiska förutsättningar i området och dess näromgivning
 • Bedömning av mängden grundvatten som konsumeras i området
 • Kartlägga genom provtagning i bergbrunnar rådande vattenkvalitet avseende salthalt
 • Analysera grundvattenmagasinens uthållighet när det gäller vattenmängd, kortvarigt och över längre tid, samt variationer i salthalt och risk för ökad saltinblandning i vattnet
 • Analys av magasinens tillrinningsområde och de generella risker som bör beaktas när det gäller täkternas uthållighet

Metod:

Förutom analys av regionala förutsättningar avseende tillrinningsområden kommer utredningen att baseras på analys av vatten från så många enskilda brunnar som möjligt inom området. Analysen innebär att mäta förändringar i vattnets salthalt under provperioden. Salthalten förändras naturligt när tillgången till grundvatten förändras. Genom denna analys kan också bedömning göras avseende risken för saltvatteninträngning inom området.

För att underlaget ska bli så bra som möjligt krävs att flertalet fastighetsägare med enskild brunn medverkar. Detta görs genom att samla in och rapportera vattenprover från egen brunn (se flik 3. Rapportering vattenprover enskilda brunnar).

Antalet vattenbrunnar inom området, samt data kopplat till dessa, är också viktigt för att en riktig bedömning ska kunna genomföras. Därför genomförs även en brunnsinventering. Alla fastighetsägare med enskild brunn (inte bara dricksvattenbrunnar) ombeds fylla i och skicka in formuläret under flik 4. Inventering enskilda brunnar.

Genomförande:

Utredningen inleds med provtagning av vatten från befintliga brunnar (enskilda och föreningens) samt hydrogeologisk kartering. Provtagningen genomförs i huvudsak av föreningens medlemmar. Plastflaskor kommer att lämnas ut till berörda. Proverna bör om möjligt förvaras i mörkt och svalt utrymme. Anlitad hydrogeolog kommer sedan att mäta salthalt i alla vattenprover varefter resultaten kan utvärderas.

Provtagningen görs enligt följande schema:

Vecka 30-31                               Provtagning 4 ggr jämnt fördelat
Vecka 32-34                               Provtagning 6 ggr jämnt fördelat
Vecka 35-37                               Provtagning 3 ggr jämnt fördelat

Om prov inte kunnat tas av olika anledningar rekommenderas att förtätad provtagning görs innan och efter uppehållet. I övrigt bör eftersträvas jämnt fördelad provtagning inom perioderna. Används fastigheten bara under en helg tas prov vid ankomst respektive avfärd.

En första insamling av prover görs preliminärt v. 31. Syftet med denna första provinsamling är att analysera att utredningen ger det underlag som eftersträvas. 

Eventuell justering av provtagningens genomförande meddelas senare om behov uppkommer.

Underlag vattenanvändning

Parallellt med genomförandet av den hydrogeologiska utredningen genomför projektet Framtida vattenförsörjning insamling av mätvärden avseende vattenförbrukning. Vattenförbrukningen inom samfälligheten mäts kontinuerligt sedan mitten på juni 2022. Denna information kommer att användas som underlag för bedömning av framtida behov avseende kapacitet för vår vattenanläggning. För att förbrukningssiffrorna ska kunna tolkas behövs kompletterande uppgifter om vattenanvändning från respektive fastighet samlas in. Alla fastighetsägare ombeds därför att kontinuerligt fylla i och skicka in formuläret under flik 2. Rapportering vattenanvändning.

Vid frågor

Kontakta Johan Hultman eller mejla till vatten@ytterby.info

Rapportering vattenanvändning

Vattenförbrukningen inom samfälligheten mäts kontinuerligt sedan mitten på juni 2022. Denna information kommer att användas som underlag för bedömning av framtida behov avseende kapacitet för vår vattenanläggning. För att förbrukningssiffrorna ska kunna tolkas behövs kompletterande uppgifter om vattenanvändning från respektive fastighet.

Fyll i och skicka in nedanstående formulär för varje tillfälle fastigheten används.

Mätperiod för projektet är 2022-06-23 till vinteravstängningen i höst. Önskvärt att alla fastighetsägare rapporterar för samma period.

Angiven information kommer inte att redovisas så att närvaro i enskild fastighet kan utläsas.

Vattenanvändning

Välj datum genom att klicka i rutan.
Välj datum genom att klicka i rutan.

Rapportering vattenprov enskilda brunnar

Rapportera tagna vattenprover genom att svara på nedanstående frågor och skicka in formuläret. Innan frågorna besvaras ska ett vattenprov tas enligt nedanstående rutin. Svara och skicka in för varje ny provtagning.

Provtagningen görs enligt följande schema:

Vecka 30-31                               Provtagning 4 ggr jämnt fördelat
Vecka 32-34                               Provtagning 6 ggr jämnt fördelat
Vecka 35-37                               Provtagning 3 ggr jämnt fördelat

Om prov inte kunnat tas av olika anledningar rekommenderas att förtätad provtagning görs innan och efter uppehållet. I övrigt bör eftersträvas jämnt fördelad provtagning inom perioderna. Används fastigheten bara under en helg tas prov vid ankomst respektive avfärd. Var noga med att spola ur ordentligt (se punkt 2 nedan) innan prov vid ankomst tas.

Arbetsgång vid vattenprovtagning:

1. Märk upp en ren provtagningsflaska (använd vattenfast penna). Ange fastighet, brunnsreferens samt datum och klockslag för provtagning på etiketten/flaskan.
Om du inte har tillgång till särskild provtagningsflaska kan du använda en ren och noga ursköljd plastflaska (ca 0,5 liter).

2. Genomspola systemet
Spola minst 1 minut innan vattenprov tas. Tänk på att spola ur tillräckligt länge om du inte använt vattnet på några dagar. Hydropressen/hydroforen behöver då fyllas med nytt brunnsvatten, så minst 15 minuters spolning rekommenderas.

3. Fyll flaskan helt, skruva igen locket helt. Observera att provet ska tas före ev vattenfilter.

4. Svara på frågorna i nedanstående formulär. Skicka in.

5. Förvara flaskan torrt, svalt, mörkt och på ren plats tills anvisning kommer hur proverna ska lämnas in.

Rapportering vattenprov

OBS: Ange samma referens som angavs när brunnsdata skickades in.

Inventering enskilda brunnar

Brunnsdata om enskilda brunnar inom samfällighetens område är nödvändig information i den hydrogeologiska utredning som nu genomförs. Komplett information om befintliga brunnar (gäller alla typer av brunnar) inom samfälligheten är en förutsättning för bra kvalitet på utredningsresultatet. Detta gagnar alla fastighetsägare i samfälligheten. Lämnad information kommer endast att användas inom aktuell utredning.

Frågorna i formuläret ska besvaras en gång per brunn. Om det finns flera brunnar på en fastighet ska frågeformuläret fyllas i och skickas in för varje enskild brunn.

Inventering enskilda brunnar

Vid delad brunn mellan flera fastigheter ska den adress där brunnen finns anges.
Ange valfri benämning/referens på brunnen. Används för att särskilja flera brunnar på samma tomt. Referensen används vid inlämning av provtagningsinformation.
Ange alla fastigheter som använder brunnen.
Avser vattenprover som analyseras på laboratorie (ex SGS).
Uppmätt konduktivitet står i protokollet från laboratoriet vid kemikalisk analys av vattnet (Konduktivitet 25 grader). Lämna tomt om värdet saknas.
Ange alla alternativ som passar.