Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Nedan har vi försökt att samla svar på vanliga frågor. För att kunna läsa fullständiga svar behöver du för vissa frågor vara inloggad.

Läser du hemsidan med mobiltelefon fungerar denna sida bäst i liggande läge.


Allmänt

Vi har två hjärtstartare i vårt fritidsområde. En finns på pumphuset på Sandgärdsvägen, Ytterby, och en i carporten på Lasthagsvägen 22. Anmäl snarast till styrelsen om du tvingas använda en hjärtstartare.

Styrelsen har mottagit flera synpunkter och frågor gällande nedanstående områden och vi vill påminna om de ordningsregler samt den vett och etikett som gäller i vårt område, på vägar, i hamnen och på sjön:

Hastighetsbegränsning 30 km/timme på alla vägar
Observera att hastighetsbegränsningen är 30 km/timme, ända från infarterna från Flatvarpsvägen och på hela vårt område. Tänk på att många barn cyklar i vårt område. Vid torrt väder, kör extra sakta förbi fastigheter nära vägen, då dammet är ett problem.

Hänsyn efter kl. 22.00
Tänk på att visa hänsyn till andra inom vårt område genom att avstå högljudda aktiviteter, både på land och till sjöss, speciellt efter kl. 22.00 på kvällarna. Vi har alla olika dygnsrytm och vissa vill sova vid 22-tiden. Tänk även på att inte störa tidigt på morgonen, då andra vill sova.

Max 3 knop i hela hamnområdet
Observera att 3 knop gäller i hela vårt hamnområde, ända från ”kanalens” början i Vedudden, genom bryggområdet och förbi barnbadet. Respektera 3 knops-skyltarna och gasa inte på förrän du passerat skyltarna. Det finns många skäl till 3 knop, bl.a. slitage på kanalbankarna vilket kan leda till dyra muddringsbehov, slitage på bryggor och bommar vid ständiga vågor, olycksrisker, m.m.. Om du håller 3 knop skall inte båtarna i hamnen gunga av din båts vågor. OBS! Det har observerats att flera båtförare ej respekterar ovan hastighetsbegränsning och klagomål har inkommit från båtägare och boende i närheten av hamnen.

Allmänna ordningsregler för båtar och vattenskoters
Observera att förare av både båtar och vattenskoters, oavsett båtens storlek skall vara insatta i och följa de lagar och säkerhetsregler som gäller på sjön avseende bl.a.; hastighetsbegränsningar, väjningsregler, nykterhetsregler, att inte störa människor, djur och natur, t.ex. inte köra inom 100 m från fågelskyddsområden under den tid då landstigning inte får ske.

Enligt den svenska Vattenskoterförordningen gäller 15 års åldersgräns för att få framföra en vattenskoter och vattenskoters får endast framföras i allmän farled med kortast väg från vår hamn till farled.

Klagomål har framförts från boende på Runnkalen och i Ytterby, avseende områdena Pålsviken och fjärden söder om Runnkalen, där vattenskidbåtar och vattenskoters ligger och kör runt i ”flera timmar” i taget, och därmed stör de boende. Tänk på detta och använd andra områden för vattenskidåkning eller begränsa tiden.

Via dessa två länkar  https://www.svedea.se/vattenskoterforsakring/saker-vattenskoterkorning och https://www.atlantica.se/skepparguiden/sjosakerhet/  finner du värdefull information där ansvarsfullt framförande av båtar och vattenskoters på våra vatten sammanfattas. Källor bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Du kan även finna information på hemsidor hos andra försäkringsbolag.

Inga båtar/vattenskoters vid badplatser
Det är absolut förbjudet att köra med båt eller vattenskoter nära våra badplatser. Tänk också på att enstaka personer simmar från vår badplats till Pålshällarna och därmed passerar infarten mot Ytterby, där många kommer med hög fart.

Observera att bad vi bryggorna i hamnen är förbjudet för att minimera olycksrisk. Det är också förbjudet att hoppa från bommar och att springa på andras båtar. Bad vid brygga 1 där en badstege finns uppsatt är dock tillåtet.

Att campa med tält eller stanna med husbil över natten på samfällighetens gemensamma områden, t.ex. i hamnen, är inte tillåtet.

Enligt föreningens stadgar ska stämma hållas i juni varje år. Normalt söndagen före midsommar. Kallelse och information inför varje föreningsstämma finns på hemsidan. Kallelse anslås också alltid på våra anslagstavlor.

2021 är stämman flyttad till 1 augusti på grund av pågående pandemi.

När du som fastighetsägare ingår i en samfällighetsförening innebär det att du äger din egen fastighet och har stor frihet att göra det du önskar med fastigheten inom ramarna för lagar och bestämmelser. Du är också delägare i samfällighetens gemensamma anläggningar och områden såsom vägar, vattenanläggningar, hamn, skog och mark, idrottsplan, badplatser m.m. Det innebär att vi tillsammans ansvarar för både skötsel och utveckling av dessa anläggningar och områden. Att ingå i en samfällighetsförening innebär gemensamt ansvar. Vi har ordningsregler som innefattar hur vi beter oss i våra farvatten, hastighetsbegränsningar och hur vi bör visa hänsyn till våra grannar för bästa möjliga trivsel.

Årsavgiften till föreningen bestäms vid årsstämman och betalas en gång per år. En fastighetsägare är enligt lag skyldig att betala årsavgiften. Normalt skickas faktura till fastighetsägare i augusti.

Enligt lag har varje samfällighet skyldighet att föra ett fastighetsägarregister med uppdaterad information om adress etc till varje fastighetsägare. Inom Ytterby Samfällighetsförening hanterar vi detta register med hjälp av ett datasystem som heter Vägfas. Detta system uppdateras varje månad med aktuell information från Lantmäteriets fastighetssystem.
I den information som Lantmäteriet tillhandahåller saknas dock information om telefonnummer och mejladress. Samfälligheten önskar att alla fastighetsägare registrerar denna information för att samfälligheten lättare ska kunna distribuera viktig information snabbt till respektive fastighetsägare. Hur du gör det beskrivs i annat svar.

Ytterby Samfällighetsförenings hemsida (www.ytterby.info) riktar sig både till allmänheten, fastighetsägare och de med koppling till fastighetsägare. På hemsidan publiceras allmän information, men även information bara riktad till fastighetsägare. På hemsidan registrerar du som fastighetsägare ett konto med vilket du kan logga in och få tillgång till våra Medlemssidor. Detta är dock inte samma sak som det officiella fastighetsägarregistret som vi enligt lag måste upprätthålla. Medlemskap på hemsidan är frivilligt. Men då samfällighetens styrelse använder hemsidan för att kommunicera information bör alla fastighetsägare ha ett konto där.

Om nu din mejladress finns i ditt konto kopplat till hemsidan, varför behövs den då också i fastighetsägarregistret? Tyvärr finns det ingen automatisk koppling mellan fastighetsägarsystemet och hemsidan så kontaktinformation måste registreras i båda systemen av dig som fastighetsägare. Fastighetsägarregistret används för att skicka ut officiell information till dig som fastighetsägare. Exempel är faktura på årsavgiften, kallelse till årsmöte etc. Detta register används också om styrelsen akut behöver komma i kontakt med enskilda fastighetsägare. Finns inte aktuella kontaktuppgifter registrerade i fastighetsägarregistret blir det svårare för styrelsen att nå dig vid ett brådskande ärende.

Fastighetsägarregistret används för att skicka ut officiell information till dig som fastighetsägare. Exempel är faktura på årsavgiften, kallelse till årsmöte etc. Detta register används också om styrelsen akut behöver komma i kontakt med enskilda fastighetsägare. Finns inte aktuella kontaktuppgifter registrerade i fastighetsägarregistret blir det svårare för styrelsen att nå dig vid ett brådskande ärende.

Det finns också andra fördelar att registrera kontaktinformation i fastighetsägarregistret. Om du lagt in din mejladress har du möjlighet att ange att medlemsutskick och/eller fakturor ska skickas via e‑post istället för vanligt brev. Om du gör det minskar föreningens portokostnader samtidigt som det är bra ur miljösynpunkt.

I fastighetsägarregistret ger du också medgivande till att dina kontaktuppgifter får publiceras i fastighetsägarförteckningen som alla medlemmar på hemsidan får tillgång till (tillgång kräver att man har konto på hemsidan). Har du inte givit ditt medgivande får vi enligt GDPR ej lämna ut dina kontaktuppgifter (se annan fråga/svar hur de ger ditt medgivande).

Fartygsolycka, eldningsförbud, vattenbrist, m.m. Det händer allt oftare att styrelsen snabbt behöver informera samfällighetens medlemmar om aktuella händelser som berör vår samfällighet. Styrelsen kommer därför aktivt att jobba med denna hemsida för att sprida information. Detta är det snabbaste sättet för styrelsen att sprida viktig information.

På hemsidan finns också samlad information om vår samfällighet som kan vara bra att ha. Här hittar du kontaktinformation, information om båtplatser etc. Delar av denna information är endast tillgänglig för fastighetsägare och familjemedlemmar. Du som fastighetsägare uppmanas därför att ansöka om medlemskap på hemsidan. Då får du tillgång till aktuell information på ett snabbt och enkelt sätt. Genom att ange din mejladress när du registrerar ditt konto får du mejl varje gång en notis publiceras på hemsidan.. Ansöker om medlemskap gör du under menyn Registrera konto.

På grund av restriktioner i GDPR publiceras för tillfället inte medlemslistan. En medlemslista kommer att finnas tillgänglig när tillräckligt många fastighetsägare givit samtycke, se frågor och svar ovan.

Att fira midsommar är en lång tradition i Ytterby. Varje år ansvarar en gata för midsommarfirandet.
Nedan följer lista över år och ansvarig gata.

ÅrGata
2013Springerbergstigen
2014Mjölkstigen, Stubbgärdsvägen
2015Fastersuddevägen
2016Knaperhagsvägen
2017Jungfruhamnsvägen
2018Lasthagsvägen
2019Karl Olsas väg
2020inställt
2021inställt
2022Springerbergsstigen
2023Mjölkstigen, Stubbgärdsvägen
2024Fastersuddevägen
2025Knaperhagsvägen
2026Jungfruhamnsvägen
2027Lasthagsvägen
2028Karl Olsas väg

Under vecka v37 2018 meddelade Västerviks Miljö och Energi (VMEAB) att de beslutat att bygga fibernätverk till fritidsboende och permanentboende på Stora och Lilla Askö. Under 2019 installeras fiber till de fastigheter som beställt detta. Västerviks kommun har information om installationen på följande websida: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/asko-trathult-averum-m-omnejd-fritidsboende/.

Styrelsen hanterade markfrågor för förläggning av kabeln på föreningens gemensamma mark. I samband med detta tecknades ett markavtal mellan samfälligheten och Västerviks kommun. Detta kan du läsa om du är inloggad.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

För att vår hemsida ska bli levande och innehålla aktuell information uppmuntrar vi alla medlemmar att skicka in förslag till inlägg och information som ska publiceras.

Inlägg, förslag på information som borde finnas på hemsidan, bilder etc mejlas till:

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Ange om det är information som bara ska vara tillgänglig för medlemmar.

Samfälligheten har också en Facebook-sida där alla medlemmar direkt kan publicera inlägg.

Alla medlemmar på vår hemsida får automatiskt mejl när en ny notis publiceras på hemsidan. Styrelsen har valt att aktivera denna funktion då alla fastighetsägare kanske inte besöker vår hemsida varje dag… Ibland publiceras viktig information så varje fastighetsägare behöver nås så snabbt som möjligt. Genom att avisera publiceringar på hemsidan via mejl ökar möjligheten att så snabbt som möjligt få viktig information.

Vatten

I samband med att samfällighetens sommarvatten projekterades utgick dimensionering från en användning av max 300 liter per fastighet och dygn.

Detta ska ställas i förhållande till att vi idag i Sverige förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn fördelat enligt följande (källa Svenskt Vatten):

  • 60 liter för personlig hygien.
  • 30 liter för toalettspolning.
  • 15 liter för disk.
  • 15 liter för tvätt.
  • 10 liter för mat och dryck. 
  • 10 liter övrigt. 

Ovanstående innebär att vårt sommarvatten idag är dimensionerat för ett hushåll på två personer om man är en normalkonsument av vatten. Är man fler i hushållet måste restriktivare användning av vatten gälla. Speciellt viktigt är detta under sommarmånaderna när vi är många i våra fritidshus.

Samfällighetens vatten är normalt på under den frostfria perioden av året. Detta innebär normalt mellan påsk och till början av november. Information om när vattnet sätts på respektive stängs av annonseras här på hemsidan.

Samfälligheten förvaltar den gemensamma vattenanläggningen som består av två pumphus och fyra borrade brunnar. Vattnet distribueras sommartid (när inte frysrisk föreligger).

Vägar

Hastighetsbegränsningen på vara vägar är 30 km/tim. Respektera detta!   Hög hastighet innebär större slitage och därmed högre avgifter för alla medlemmar, men framförallt medför det större risker för alla som rör sig på våra vägar. Tänk på att det rör sig många barn inom området.

Alla transporter med tunga fordon  på samfällighetens vägar sker på den mottagande fastighetsägarens ansvar. Tänk på att vara extra försiktig vid källossning och när vägarna av annan orsak är mjuka. Tunga transporter är vid dessa tillfällen bara i undantagsfall tillåtna. Om du har frågor, ta kontakt med vägansvarig i styrelsen.

Ytterby Samfällighetsförening 1 är en vägsamfällighet som omfattar 11 vägar. Alla vägar är grusvägar. Samfälligheten erhåller statligt och kommunalt bidrag för skötsel och underhåll av vägarna. För att få dessa bidrag måste våra vägar hålla en viss standard. De ska dessutom vara allmänt tillgängliga för alla. Kontroll görs regelbundet av Vägverket. Erhållna bidrag täcker dock långt ifrån kostnaden för underhåll och skötsel. Därför bekostas stora delar av underhåll genom fastighetsägarnas årsavgift.

Våra vägar är:

NamnLängdAntal fastigheter
Fastersuddevägen435,00 m20
Glostigen250,00 m0
Jungfruhamnsvägen600,00 m16
Karl-Olsas väg630,00 m26
Knaperhagsvägen260,00 m13
Lasthagsvägen1200,00 m25
Mjölkstigen445,00 m14
Sandgärdsvägen820,00 m0
Springerbergsvägen265,00 m15
Stubbgärdsvägen190,00 m7
Ytterbyvägen650,00 m2

Hamnen

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Ja, högsta tillåtna hastighet är 3 knop.
Det är viktigt att hålla ovanstående begränsning då högre fart medför ökad risk att muddrade kanaler slammar igen. Ny muddring medför höga kostnader för samfälligheten.

Sjösättningsrampen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde. Den är låst för att förhindra användning av utomstående.
Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem.
Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-.
Koden delges inte till icke medlemmar. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.
Beloppet 100:- betalas via Swish 123-3087145 med angivande av ändamål och avsändare.

Föreningen förvaltar egen hamn med 145 platser fördelade på 6 bryggor.
Alla båtägare med båtplats ansvarar för att bryggorna underhålls. Till hjälp finns för säkerställa dagligt underhåll av bryggorna är bryggansvariga utsedda för respektive brygga. Bryggansvariga skall med hjälp av båtplatsägarna vid respektive brygga ansvara för skötsel av bryggan, d v s för området utmed land samt området utmed bryggan i vattnet. Detta omfattar:
Kontrollera bryggans flytblock, rengöra dessa från sjögräs.
Kontrollera båtbommarnas flytkroppar och rengöra dessa från sjögräs.
Olja bryggorna minst vartannat år. Föreningen håller med olja.
Ansvara för gräs- och vassröjning vid bryggans landfäste samt även i vattnet.
Kontrollera att båtbommarnas avstånd stämmer överens med angivet avstånd i bryggplatsregistret.

Övrigt

Ladan är låst förutom under sommarmånaderna.
När Ladan lämnas ska lyset vara släckt och dörren låst.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Ja, bryggan kontrollerades senast 2021 av oberoende besiktningsman.