Hoppa till innehåll

Ytterby fritidshusområde

Välkommen till Stora Askö och Ytterby Samfällighetsförening 1

Varmt välkommen till Ytterby, både som fastighetsägare och besökare.
Ytterby samfällighet består av 138 fastigheter, varav 134 är bebyggda. Fastigheterna är fördelade på de två områdena Ytterby och Lasthagen.

Ytterby
Lasthagen

Ytterby ligger på Stora Askö som är Smålandskustens till ytan största ö (11 kvadratkilometer). Ön ligger i Tjust norra skärgård, precis söder om gränsen mellan Östergötland och Småland (Kalmar län).

Stora Askö har varit en viktig del av svensk sjöfart och kustnära boende under många år. Ön är omnämnd redan i beskrivningen av Kung Valdemars segelled som är en modern benämning på en medeltida (1200-talet) färdrutt i Östersjön från Blekinge längs den svenska ostkusten via Åland, Skärgårdshavet och Finlands sydkust till Reval (Tallinn) i Estland.

Bebyggelsen på ön är uppdeladepå tre stycken byar; Askö by, Ytterby och Flatvarp. Nu finns ca 300 bebyggda fastigheter på ön, den större delen utgör fritidsfastigheter. Antalet jordbruksfastigheter är 12-13 st. men har historiskt varit långt flera. 2017 finns ännu tre stycken aktiva lantbruk med nötboskap kvar. Den fasta befolkningen är cirka 40 personer, men sommartid mångdubblas befolkningen till cirka 1 300 personer.

I dag finns på ön bilverkstad, byggföretag och sommarkiosk i Askö by. På gården Skärsmaren i Ytterby finns fiskrökeri och försäljningsbod.

Namnet Askö kommer från trädet ask, som är relativt vanlig kring Askö by. Men för övrigt på ön dominerar tallskog och förhållandevis mycket ek där jordmånen är lämplig. Stora står i motsats till den betydligt mindre grannön i väster Lilla Askö.

Djurlivet på Stora Askö uppvisar fasta stammar av älg, rådjur, vildsvin, räv, grävling och fälthare. Utanför Stora Askö finns en unik ytterskärgård. Under häckningssäsong finns här ett myllrande fågelliv. Fiskmås, gråtrut, silvertärna, ejder, grågås och strandskata är karaktärsarter. Men även havsörn och berguv kan ses och höras i området.

Det förhållandevis milda och soliga kustklimatet och vegetationen gör att hasselsnoken trivs på Stora Askö, liksom de ovanliga insektsarterna ekoxe och apollofjäril (källa Wikipedia).

Ytterby de första åren. Kort historik.

Hur det började
Etablering av nuvarande fritidshusområdet i Ytterby började i mitten av 1970-talet när entreprenören Ängsviks Förvaltnings AB såg områdets möjligheter. I exploaterings­avtal med Västerviks kommun beskrevs den geografiska omfattningen och dess struktur med vägar, parkerings­platser, vatten­försör­jning, båt- och badplat­ser, boll- och lekplaner. Det omfattar de fastigheter som ingår i Ytterby Samfällighetsförening samt några fastigheter med nyttjanderätt till bland annat vägar.

I en första etapp från 1978 började tomter säljas på båda sidor av Flatvarpsvägen – alltså inklusive Lasthagen. Senare utökades området med bl.a. nuvarande Fasters­uddevägen.

Samfällighetsföreningen bildades
Ansvar för skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar i området överlämnades år 1979 till Ytterby Samfällighetsföre­­ning som bildats för ändamålet att förvalta samfällighetens gemensamma anläggningar. Här ingår även all mark som inte avstyckats för tomtmark samt några befintliga byggnader såsom vår lada. I föreningens stadgar, officiella handlingar och protokoll, vilka finns tillgängliga för fastighetsägare här på vår hemsida, beskrivs föreningens ansvar och arbets­uppgifter.

Vi var inte först
Det är värt att beakta att vi inte är de första som bor i och utnyttjar området. Ytterby är gammal kulturbygd sedan 1500-talet. Som mest bodde och livnärde sig här ett 70-tal människor i mitten på 1800-talet. Det fanns flera gårdar, byggnader, vägar, åkermark mm med namn som fortfarande är välkända och används på områden och vägar såsom Last­hagen, Knaperhagen, Stubbgärdet, Jungfruhagen, Pålsudden mm. Vårt område är beläget på mark som i huvudsak tillhört Ragnarsgården, vars byggnad fortfarande finns kvar i närheten av vår lada och Karl Olsasgården, där byggnaden inte längre finns kvar. Flera fastboende på vår ö var ovärderliga för utvecklingen av vårt område.

Exploateringen av vårt nuvarande område medförde att äldre juridiska rättigheter måste avlösas. Här fanns t.ex. en vägförening för nämnda bebyggelse, som upplöstes.

Den fasta befolkningen minskade successivt, men under 1900-talet ökade i stället antalet sommarboende. Några övertog befintliga byggnader men flera nya uppfördes på Ved­udden, Runnkalen, längst ut vid Norrgloet och vid Jungfruhamnsviken.

De bofasta på Stora Askö har alltid haft stor betydelse för utvecklingen på ön. I filmen “Birger – Pescatore del Baltico (länk till film på Youtube)” ges en tidsskildring från 1985 där vi får följa Birger Pettersson, Arne Edberg, Anders Birgersson mfl från Skärsmaren som ligger “granne” med Ytterby. Filmen spelades in av den italienskspråkiga TV:n i Schweiz och såldes sen vidare till de omgivande länderna i Centraleuropa. Producenten Vittorio Lenzi var en vän till familjen på Skärsmaren. Filmen är textad på svenska av Marcus Thorelius, barnbarn till Birger.

Nybyggartiden
Den första tiden innebar omfattande arbete i styrelse och kommittéer t ex för vägar, vatten, hamn och badplatser för att ordna upp olika förhållanden. Detta innebar även tuffa förhand­lingar för att exploatören skulle uppfylla sina åtaganden.

Man ställdes också inför olika problem. Det uppstod vattenbrist under somrarna som blev än mer påtagligt när ytterligare fastigheter bebyggdes. Detta ledde till utbyggnad av vattenverkets kapacitet och en ny brunn. Antalet båtplatser i vår hamn var otillräckligt vilket senare åtgärdades genom anskaffande av ytterligare en brygga. Åtskilliga ideella arbetsinsatser gjordes för att till exempel ordna badplats, bad­bryggor, barnbad samt stigar till bryggor och badplatser.

Mycket har skett under 40 år. Förbättringar, utbyggnader, problemlösning. Mer om sådant i annat sammanhang. Mycket finns att ta del av på vår hemsida.

Informationskällor för samfälligheten

Fastighetsägarregister
En samfällighetsförening ska enligt lag ha ett uppdaterat register över alla fastighetsägare. Detta register ligger till grund för uttaxering av årsavgift m.m. Vårt fastighetsägarsystem uppdateras varje månad med aktuell information från Lantmäteriet, men det är ändå bra om du som fastighetsägare meddelar ändrad adress etc. till samfällighetens kassör.
I det system som Ytterby samfällighetsförening använder finns också möjlighet för dig som fastighetsägare att ge medgivande till att dina kontaktuppgifter får spridas till övriga medlemmar, t.ex. i ett medlemsregister så att andra grannar enkelt kan nå dig. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) får föreningen bara distribuera din personliga information efter ditt medgivande. Hur du gör för att ge ditt medgivande finns beskrivet på hemsidan under Medlemssidor.

Hemsida www.ytterby.info/
På hemsidan hittar du aktuell information på ett snabbt och enkelt sätt. Som fastighetsägare bör du registrera ett konto vilket ger tillgång till information avsedd för fastighetsägare. Genom att ange din mejladress när du registrerar ditt konto har styrelsen möjlighet att skicka viktig information snabbt via e-post, men det är också viktigt att du anger det i vårt fastighetsägarregister (se ovan). Är du intresserad av hur samfälligheten hanterar personuppgifter kan du läsa mer om det här. Vill du vet mer om teknisk lösning och hur vår hemsida byggts kan du läsa detta här.

Anslagstavlor
Anslagstavlor finns uppsatta på pumphuset på Sandgärdsvägen och vid brevlådorna i Lasthagen. Här publiceras information från styrelsen samt om gemensamma aktiviteter såsom arbetsdagar, midsommarfirande, föreningsmöten, sommargympa och yoga, golf- och volleybollturneringar, resultat av vattenprover m.m. Här kan du också sätta upp egen information, t.ex. om du vill sälja något.

Brevutskick

Utskick via brev sker normalt två gånger per år och innehåller bl.a. kallelse till årsmöte i juni, avisering av årsavgift, information om arbetsdagar samt annan viktig information.

Facebooksida
Vår samfällighetsförening har en Facebooksida. Du hittar oss på ”Ytterby samfällighet – Stora Askö” och där du kan bli medlem. Här flaggas för när det läggs upp ny information på vår hemsida och du kan ta del av aktiviteter och bilder som medlemmar lagt upp. Dela gärna med dig av sådant du tycker kan vara av intresse för oss i samfälligheten.

Medlem i samfällighetsförening

Att ingå i en samfällighetsförening
När du som fastighetsägare ingår i en samfällighetsförening innebär det att du äger din egen fastighet och har stor frihet att göra det du önskar med fastigheten inom ramarna för lagar och bestämmelser. Du är också delägare i samfällighetens gemensamma anläggningar och områden såsom vägar, vattenanläggningar, hamn, skog och mark, idrottsplan, badplatser m.m. Det innebär att vi tillsammans ansvarar för både skötsel och utveckling av dessa anläggningar och områden. Att ingå i en samfällighetsförening innebär gemensamt ansvar. Vi har ordningsregler som innefattar hur vi beter oss i våra farvatten, hastighetsbegränsningar och hur vi bör visa hänsyn till våra grannar för bästa möjliga trivsel. Du kan läsa mer om detta här på hemsidan (Arkiv, juli 2020).

Årsmöte, stadgar, regler
Ytterby Samfällighetsförening 1, administreras på det sätt som regleras i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Våra stadgar hjälper oss följa föreningens ändamål, budgetering av kostnader och utgifter, hur avgifter fastställs (uttaxeras) samt reglerar tillsättning av styrelsen. Årsmöte ska enligt föreningens stadgar hållas i juni månad.

Föreningsavgift
Årsavgiften till föreningen bestäms vid årsstämman och betalas en gång per år. En fastighetsägare är enligt lag skyldig att betala årsavgiften. Normalt skickas faktura till fastighetsägare i augusti. För att minska administrationen föredrar föreningen att skicka en samlingsfaktura för varje fastighet (oavsett hur många delägare fastigheten har). Du kan meddela kassören vem av delägarna som ska vara fakturamottagare. Om flera delägare har samma adress skickas en gemensam faktura med automatik.
Storleken på årsavgiften baseras på samfällighetens underhåll- och förvaltningsplan som är underlag för den budget som fastställs vid årsmötet. Avgiften ska täcka förvaltning, underhåll och vidareutveckling av de anläggningar som ingår i samfälligheten. Vilka det är regleras av anläggningsbeslut tagna av Lantmäteriet. För Ytterby Samfällighet ingår vägar, vatten (brunnar, pumphus, ledningar), hamn och bryggor, skog och mark, badplatser, bollplaner, parkeringsplatser (vid hamnen) samt byggnader (lada, 2 pumphus och sjöbod i hamnen).

Samfällighetens styrelse
Vår styrelse består normalt av 10 personer, åtta styrelsemedlemmar och två suppleanter, där suppleanterna deltar vid samtliga möten och har tilldelade ansvarsområden. Information om vilka som ingår i styrelsen, kontaktuppgifter till oss och våra ansvarsområden hittar du här på hemsidan och på de två anslagstavlorna som finns i vårt fritidshusområde. Önskan är att medlemmar i samfälligheten deltar som styrelsemedlem alt. suppleant under någon period. Det är ett bra sätt att lära känna vårt område och de som har fastighet här. Styrelsen har regelbundna sammanträden. Ordinarie träffar är i samband med årsstämman, arbetsdagarna och ytterligare ett par gånger per år. Ibland finns behov att diskutera ärenden som gäller vår samfällighet och som gör att vi har ytterligare några sammanträden under året. Om du är intresserad av att delta i vår styrelse är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller någon av dem som ingår i valberedningen (se vår kontaktsida här på hemsidan).

Gemensam mark för samfälligheten

Skog och ristipp
Samfälligheten äger stor del av den mark som omger vårt område (ca 70 hektar) och skogsvård sker enligt vår skogsvårdsplan. Vår mark är indelad i nio skogsvårdsområden och dessa sköts enligt ett schema. Större röjningar sker med inhyrd personal, medan omfattande slyröjning sker på våra gemensamma arbetsdagar av oss fastighetsägare. Den åkermark som samfälligheten äger arrenderas ut till lantbrukare i vår närhet.

Vid infarten till Ytterby, Sandgärdsvägen, finns en ristipp för samfällighetens medlemmar. Normalt töms ristippen en gång per år, då kommer en större ”flisbil” och flisar riset på plats. Observera att endast ris får kastas på ristippen och inom markerat område.

Hamn och bryggor
Till vårt område hör en mycket skyddad och fin hamn.  Varje fastighet har en ”normalstor” båtplats att disponera. Det finns sex bryggor och för varje brygga finns bryggansvariga personer som du kan kontakta vid frågor. Information om vem som är ansvarig för din brygga hittar du här på hemsidan och du hittar också koden till låset vid sjösättningsrampen. Du är också välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för tillgång till koden. Via hemsidan kan du annonsera när du har önskemål om att byta eller hyra/hyra ut din båtplats. Skötseln av hamnen, inklusive gräs- och slyröjning bygger på frivilliga initiativ, dvs. ett gemensamt arbete för allas trivsel.

Skyddad hamn med sex bryggor

Sjösättningsrampen i småbåtshamnen är avsedd för fastighetsägare i Ytterby fritidsområde. Den är låst för att förhindra användning av utomstående. Kod finns på föreningens hemsida.
Kättingen ska vara låst när rampen lämnas. Meddela eventuella skador på ramp och låsanordning till bryggansvarig eller till styrelsemedlem. Utomstående kan medges använda rampen mot en kostnad på 100:-.
Koden delges inte till icke medlemmar. Boende i vårt område som vill låta någon använda rampen skall själv låsa upp och låsa hänglåset eller kontakta någon i styrelsen eller bryggansvarig och har också själv ansvar för att våra regler för hamnen följs av användaren.
Beloppet 100:- betalas in till Ytterby Samfällighetsförenings
Swish 123-3087145 med angivande av ändamål och avsändare.

Vägar – gator och ansvariga personer
Samfälligheten hyr in entreprenörer som sköter grusning, saltning, sladdning, snöplogning, underhåller diken, m.m. Det finns en person som är vägansvarig för varje väg. Information om vilka som har ansvaret för respektive väg hittar du på hemsidan. Denna person har som ett av sina uppdrag att sammankalla boende på gatan en gång per år för gemensam arbetsdag. Då jobbar vi med bl.a. med att laga ”potthål” i vägen och rensa sly vid vägen.

Gemensamma arbetsdagar för Ytterby fritidsområde – ett gemensamt ansvar
Två gånger om året har vi gemensamma arbetsdagar då vi sköter om vägar, rensar sly, städar/röjer, oljar bryggor, målar byggnader, allt utefter vad som behöver fräschas upp och som vi i samfälligheten kommer överens om att göra. När du inte har möjlighet att delta på arbetsdagen rekommenderar vi att du informerar ordförande eller någon i styrelsen för att diskutera vad du kan bidra med vid annat tillfälle. Arbetsdagarna är en möjlighet att träffa boende i området och lära känna varandra. Normalt avslutas dessa dagar med att vi äter korv och fikar hemma hos styrelsens ordförande. Då får vi samtidigt aktuell information om saker som rör vår samfällighet. Information om tid, plats samt arbetsuppgifter publiceras på hemsidan samt på informationstavlorna och via brevutskick.

Det är viktigt att alla hjälps åt då arbetet gäller våra gemensamma områden!

Vatten, sophantering, fiber m.m. 

Sommarvatten
Samfällighetens gemensamma sommarvatten sätts i normala fall på i april och stängs av i november. Datumen styrs av utetemperaturen och annonseras i förväg på hemsidan. Varje år tas vattenprover och information om resultatet hittar du här på hemsidan och på anslagstavlorna. När vattnet är avstängt kan du hämta vatten vid våra pumphus på Sandgärdsvägen och i Lasthagen. Tänk på att hushålla med vattnet då det är en gemensam resurs, alldeles speciellt viktigt är det under varma sommarperioder.

Tanktömningar – toatank, slambrunn och sophämtning
Varje fastighet har ett individuellt avtal med Västerviks Kommun avseende tömning av toatank, slambrunn och sophämtning. När du köper en fastighet bör du kontrollera vilka avtal som gäller för din fastighet. Nedan hittar du beskrivning på aktuella alternativ (2020).

Toatankar
Du kan antingen ha ett abonnemang, där du kan välja mellan att toatanken töms enbart höst (oktober), enbart vår (maj) eller både vår och höst. Alternativt har du ett avropsavtal och då ringer du varje gång du önskar en tömning. Du kan ringa Västerviks Miljö och Energis kundtjänst för mer information eller ändring av avtalen. Normalt sker tömning inom åtta arbetsdagar. Du kan också välja en akuttömning, då sker tömning inom ett dygn.

Slambrunn/gråvatten
Normalt sker tömning av fastighetens slambrunn/gråvatten, dvs. vatten från bad, disk och tvätt, en gång per år under mars-maj. Det finns möjlighet att ändra detta till t.ex. två gånger per år.

Sophantering – sophämtning
Västerviks Kommun ansvarar för vår sophämtning. Den sker varannan vecka under 12 veckor, från månadsskiftet april/maj till månadsskiftet september/oktober. Vill du ha sophämtning året runt så går detta att beställa. Då kan du också få möjlighet att källsortera ditt avfall. För mer information se länken: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/. I Loftahammar finns en återvinningsstation som är öppen en halvdag per vecka. Du hittar information om öppettider på Västerviks kommuns hemsida.

Fiber
Västerviks kommun installerade fiber på Stora Askö under hösten 2019. Varje fastighetsägare har ett eget avtal med Västerviks kommun angående anslutning till fiber. Du hittar mer information om detta här på hemsidan. Vill du ansluta din fastighet tas kontakt med Västerviks kommun.

Hjärtstartare
Vi har två hjärtstartare i vårt fritidsområde. En finns på pumphuset på Sandgärdsvägen, Ytterby, och en i carporten på Lasthagsvägen 22. Tanken är att vi återkommande ska träna hjärt-lungräddning tillsammans. När det är dags för träning kommer detta annonseras via hemsidan. På hemsidan för svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, hittar du instruktionsfilmer som är bra att gå igenom med jämna mellanrum.  https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-vuxen-hlr/ . Ett tips är att ladda ner appen 112 till din mobil. Om du behöver akut hjälp, ring via appen så ser räddningstjänsten din position.

Gemensamma aktiviteter
Vi har ett antal olika möjligheter till aktiviteter i vårt fritidsområde. Våra badplatser passar både liten och stor genom sandstrand vid ”barnbadet” och genom klippor och hopptorn.

“Barnbadet”
Gemensam badplats med hoppbrygga. Utsikten får man på köpet…

Idrottsplanen har utvecklats och är en samlingsplats för olika aktiviteter. Här samlas vi för vårt gemensamma och mycket populära midsommarfirande. Vi turas om att arrangera det årliga firandet och det görs ”vägvis”, tillsammans med grannarna på gatan. Det finns ett rullande schema för detta och informationen hittar du här på hemsidan.

Midsommarfirande på fotbollsplanen

2020 anlades en volleybollplan och det ordnades en mycket uppskattad turnering. Det är något vi tänker oss återkommande varje sommar. Sommargympa ordnas här ett par dagar per vecka under en sommarveckorna. Här finns också ett utegym, som anlades 2020.

Sommaryoga har arrangerats under flera år och då samlas vi antingen i ladan eller på klipporna i Flatvarp, en fin start på dagen.  I ladan (som du ser från pumphuset på Sandgärdsvägen) finns pingisbord, samfällighetens årsstämma brukar hållas här och det brukar ordnas en musikkväll under sommaren. Information om aktiviteter hittar du vid idrottsplatsen, på anslagstavlorna och på hemsidan. Det finns många fina promenadstigar i vårt område för dig som gillar att utforska naturen. Vårt fritidsområde bjuder på många fina naturupplevelser!

Vi hoppas att du med denna information känner att du fått en inblick i vår samfällighetsförening.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Ytterby Samfällighetsförening 1!