Hoppa till innehåll

Samfällighetens nya stadgar nu fastställda

Nu har Lantmäteriet fastställt de nya stadgarna som beslutades på föreningsstämman 2021-08-01.
De nya stadgarna gäller från 2022-04-05.
Du hittar stadgarna på våra medlemssidor under “Stadgar, protokoll, dokument”, fliken “Stadgar”.

I och med fastställandet av de nya stadgarna förändras styrelsens sammansättning till åtta ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Det val som gjordes på stämman 2021 effektueras därmed.

Den uppmärksamme ser också att texten i §2 i stadgarna skiljer sig mot den som beslutades på stämman. Förändringen är gjord på rekommendation från Lantmäteriet och fick efter deras beslut genomföras utan nytt stämmobeslut. Den nya stadgetexten har vidimerats av fastighetsägare utanför styrelsen innan ändrat stadgeförslag skickades till Lantmäteriet.

§2 definierar omfattningen på vad samfälligheten ska förvalta. I praktiken innebär ändrad text ingen skillnad mot den text som beslutades av stämman. Nu fastställd text anger att samfälligheten ska förvalta allt som ingår i den hos Lantmäteriet registrerade gemensamhetsanläggningen Västervik Ytterby GA:1. I stadgetexten som beslutades på stämman var istället gällande anläggningsbeslut uppräknade (de tre som ingår i GA:1). Nu gällande text innebär att vi inte behöver ändra stadgarna om nytt anläggningsbeslut tas. Vid behov av kontroll av vad samfälligheten förvaltar kan man dock nu inte se det direkt i stadgarna utan måste kontrollera detta med Lantmäteriet (dvs fråga vilka anläggningsbeslut som ingår i Västervik Ytterby GA:1). Du hittar också nu gällande anläggningsbeslut på våra medlemssidor under “Stadgar, protokoll, dokument”, fliken “Stadgar”.

/Styrelsen